امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : admin
 • دسته بندی : پزشکی / رشته های پزشکی
 • تاریخ : 29 خرداد 1395
  200 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  شرح مختصر: تأثيرات متقابل ناشي از منابع مختلف و اجزاي زنده و غيرزنده ي موجود در يک حوضه ي آبخيز، ضرورت پياده سازي مدل مديريت سيستمي و يکپارچه را در حوضه هاي آبخيز با هدف بهره وري بهينه از منابع و هماهنگي و حرکت در راستاي توسعه ي پايدار ايجاب کرده است.  

  فهرست مطالب

  عنوان صفحه

  چكيده.............................................................................................................................................. 1

  مقدمه............................................................................................................................................... 2

  فصل اول: کلیات تحقیق............................................................................................................. 4 ........................................................................................................................................................ 4

  1-1- بيان مسله و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................... 5 .........................................................................................................................................................

  1-2- سوال تحقيق............................................................................................................................. 6 .........................................................................................................................................................

  1-3- فرضيه هاي تحقيق..................................................................................................................... 6 ........................................................................................................................................................ 6

  1-4- اهداف تحقیق........................................................................................................................... 6 .........................................................................................................................................................

  1-5- دلایل انتخاب موضوع............................................................................................................... 6 .........................................................................................................................................................

  1-6- تنگناها و محدودیتهای تحقیق.................................................................................................... 6 .........................................................................................................................................................

  فصل دوم: مرور منابع................................................................................................................... 8 ........................................................................................................................................................ 8

  2-1- مبانی نظری تحقیق.................................................................................................................... 9 .........................................................................................................................................................

  2-1-1- آبخیز.................................................................................................................................. 9 .........................................................................................................................................................

  2-1-2- مطالعه به روش حوضه ای...................................................................................................... 9 ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

  2-1-3- حوضه آبريز......................................................................................................................... 9 .........................................................................................................................................................

  2-1-4- جریان رودخانه ای............................................................................................................... 10 .........................................................................................................................................................

  2-1-5- رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه........................................................... 10 .....................................................................................................................................................................

  2-1-6- عوامل حوضه ای................................................................................................................. 10 ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

  2-1-7- شکل حوزه......................................................................................................................... 10 .........................................................................................................................................................

  2-1-8- پروفیل طولی و شیب رودخانه............................................................................................... 10 .........................................................................................................................................................

  2-1-9- شیب(slope)................................................................................................................... 11 .........................................................................................................................................................

  2-1-10- زمین شناسی و خاک شناسی............................................................................................... 11 ....................................................................................................................................................... 11

  2-1-11- ویژگی های پوشش گیاهی................................................................................................ 11 .........................................................................................................................................................

  2-1- 12- ويژگيهاي اقليمي و عوامل مؤثر بر آب و هواي حوضه......................................................... 12 .........................................................................................................................................................

  2-1-13- عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان.......................................................................... 13 .........................................................................................................................................................

  2-1-14- پايداري............................................................................................................................. 14 .........................................................................................................................................................

  2-1-15- توسعه پايدار...................................................................................................................... 14 .........................................................................................................................................................

  2-1-16- مديريت آب...................................................................................................................... 14 .........................................................................................................................................................

  2-1-17- مدل فرآيند مطالعات در برنامه ريزي توسعه و مديريت پايدار رودخانه ها................................ 16 .........................................................................................................................................................

  2-1-18- حوضه آبريز از ديدگاه سيستمي........................................................................................... 19 .........................................................................................................................................................

  2-1-19- محيط سيستم حوضه........................................................................................................... 21 .........................................................................................................................................................

  2-1-20- حفاظت از منابع................................................................................................................. 22 .........................................................................................................................................................

  2-1-21-مشارکت و توسعه پایدار.................................................................................................... 22 .........................................................................................................................................................

  2-1-22- مديريت يكپارچه............................................................................................................... 23 .........................................................................................................................................................

  2-1-23- اصل مشارکت................................................................................................................... 24 .........................................................................................................................................................

  2-2- پیشینه تحقیق ........................................................................................................................... 24 .........................................................................................................................................................

  2-2-1- پیشینه تحقیق در خارج ......................................................................................................... 24 .........................................................................................................................................................

  2-2-2- پیشینه تحقیق در ایران .......................................................................................................... 26 .........................................................................................................................................................

  2-2-3- پیشینه تحقیق در محدوده مطالعاتی ........................................................................................ 27 .........................................................................................................................................................

  فصل سوم: مواد و روشها............................................................................................................. 28 .........................................................................................................................................................

  3-1- موقعیت جغرافیایی محدوده تحقیق............................................................................................ 29 .........................................................................................................................................................

  3-2- راههای دسترسی به حوضه........................................................................................................ 32 .........................................................................................................................................................

  3-3- موقعیت رودخانه های مهم حوضه رودخانه پسیخان..................................................................... 33 .........................................................................................................................................................

  3-4- داده های تحقیق...................................................................................................................... 36 .........................................................................................................................................................

  3-4-1- بررسي آمار و اطلاعات هواشناسی........................................................................................ 37 .........................................................................................................................................................

  3-4-2- بررسي آمار و اطلاعات هیدرولوژی.................................................................................... 37 .........................................................................................................................................................

  3-4-3- بازسازي و تكميل نواقص آماري.......................................................................................... 37 .........................................................................................................................................................

  3-4- 4- بررسي داده‏هاي بارش......................................................................................................... 39 .........................................................................................................................................................

  3-4- 4-1- بررسي بارش منطقه‏اي در حوضه رودخانه پسیخان.............................................................. 40 .........................................................................................................................................................

  3-4- 4-1-1 - انتخاب پايه زماني مشترك يا دوره شاخص آماري....................................................... 40 .........................................................................................................................................................

  3-4- 4-1-2 - بازسازي داده‏هاي كمبود............................................................................................. 41 .........................................................................................................................................................

  3-5- روش تحقيق............................................................................................................................ 41 .........................................................................................................................................................

  3-6-روش گردآوری اطلاعات....................................................................................................... 43 .........................................................................................................................................................

  3-7-ابزارگردآوری اطلاعات.......................................................................................................... 43 .........................................................................................................................................................

  3-8-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................................................. 43 .........................................................................................................................................................

  3-9- ضرورت تحقيق........................................................................................................................ 43 .........................................................................................................................................................

  3-10- روش انجام کار...................................................................................................................... 47 .........................................................................................................................................................

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.................................................... 50 .........................................................................................................................................................

  4-1- مقدمه..................................................................................................................................... 51 .........................................................................................................................................................

  4-2- فیزیوگرافی حوضه رودخانه پسیخان.......................................................................................... 52 .........................................................................................................................................................

  4-2-1- شکل حوزه ........................................................................................................................ 52 .........................................................................................................................................................

  4-2-1-1- روش هورتن .................................................................................................................. 52 .........................................................................................................................................................

  4-2-1-2- روش گراولیوس ............................................................................................................. 52 .........................................................................................................................................................

  4-2-1-3- روش میلر ....................................................................................................................... 52 .........................................................................................................................................................

  4-2-1-4- روش شیوم ..................................................................................................................... 53 .........................................................................................................................................................

  4-2-1-5- روش مستطیل معادل ....................................................................................................... 53 .........................................................................................................................................................

  4-2-2- پستی و بلندی حوضه ........................................................................................................... 54 .........................................................................................................................................................

  4-2-3- پروفیل طولی و شیب رودخانه.............................................................................................. 54 .........................................................................................................................................................

  4-2-3-1- شیب ناخالص.................................................................................................................. 57

  4-2-3-2- شیب متوسط وزنی .......................................................................................................... 57 .........................................................................................................................................................

  4-2-3-3- شیب خالص .................................................................................................................. 57 .........................................................................................................................................................

  4-2-4- شیب .................................................................................................................................. 58 .........................................................................................................................................................

  4-2-4-1- نقشه شیب حوزه.............................................................................................................. 58 .........................................................................................................................................................

  4-2-4-2- جدول و هیستو گرام توزیع شیب نسبت به سطح................................................................ 59 .........................................................................................................................................................

  4-2-5- محاسبه شیب متوسط ........................................................................................................... 59 .........................................................................................................................................................

  4-2-5-1- شیب متوسط وزنی........................................................................................................... 59 .........................................................................................................................................................

  4-2-5-2- شیب میانه ....................................................................................................................... 60 .........................................................................................................................................................

  4-2-5-3- نمای شیب ...................................................................................................................... 60 .........................................................................................................................................................

  4-2-6- بررسی شیب اراضی اطراف رودخانه ..................................................................................... 60 .........................................................................................................................................................

  4-2-6-1- رودخانه سیا مزگی ......................................................................................................... 60 .........................................................................................................................................................

  4-2-6-2- رودخانه چوبر ................................................................................................................ 60

  4-2-6-3- رودخانه پسیخان.............................................................................................................. 61

  4-3- اقلیم(آب و هوای) حوضه رودخانه پسیخان................................................................................ 66

  4-3- 1- خصوصیات اقلیمی حوضه .................................................................................................. 66

  4-3- 2- ويژگيهاي اقليمي و عوامل مؤثر بر آب و هواي حوضه........................................................... 67

  4-3- 4- محاسبه مقدار بارش حوضه ............................................................................................... 68

  4-3- 4- تغييرپذيري بارندگي حوضه................................................................................................ 71

  4-3- 5- تعداد روزهاي باراني........................................................................................................... 72

  4-3- 6- توزیع بارندگی ماهانه و فصلی............................................................................................. 73

  4-3- 7- حد اكثر بارندگي 24 ساعته حوضه....................................................................................... 75

  4-3- 8- حداكثر بارش محتمل.......................................................................................................... 76

  4-4- ویژگی های دمایی حوضه ....................................................................................................... 77

  4-4 1 - رژيم حرارتي.................................................................................................................... 80

  4-4 2 - روند تغييرات ميانگين ماهانه دما........................................................................................ 81

  4 - 4 3بررسي ميانگين دماي ماهانه حداقل و حداكثر مطلق............................................................ 83

  4-4 4تغييرات روزانه و فصلي دما.................................................................................................. 83

  4- 4 5 - رژيم فصلي دما در حوضه................................................................................................. 84

  4-4 6 تعداد روزهاي يخبندان........................................................................................................ 84

  4-4 7 تعيين خط برف ماهانه با استفاده از گراديان دما..................................................................... 87

  4- 5 - رطوبت نسبي......................................................................................................................... 87

  4-6 – تبخير..................................................................................................................................... 89

  4-6 1 بررسي تغييرات ميزان تبخير از طشت با ارتفاع در حوضه........................................................ 90

  4- 7- تبخير و تعرق.......................................................................................................................... 91

  4-7 1 تبخير و تعرق پتانسيل.......................................................................................................... 91

  4-7 1 1 تبخير و تعرق پتانسيل به روش ترنت وايت...................................................................... 92

  4-7 2 تبخير و تعرق واقعي ........................................................................................................... 96

  4-7 2 1 تبخير و تعرق واقعي به روش تورك.............................................................................. 96

  4-8- وضعیت خاک حوضه............................................................................................................. 97

  4-8-1- مشخصات كلّي خاكهاي حوضه............................................................................................ 98

  4-8-1-1- شاخه (رودخانه) چوبر..................................................................................................... 100

  4-8-1-1- شاخه ( رودخانه ) چنار رودخان....................................................................................... 101

  4-8-2- مشخصات خاک رودخانه پسیخان........................................................................................ 102

  4-8-3- رژيم هاي رطوبتي و حرارتي خاكها...................................................................................... 103

  4-8-3-1-1 رژيم يوديك................................................................................................................ 103

  4-8-3-1-2 رژيم زريك................................................................................................................. 104

  4-8-3-2- رژيم حرارتي خاك........................................................................................................ 104

  4-8-3-2-1 رژيم حرارتي ترميك.................................................................................................... 105

  4-8-3-2-2 رژيم حرارتي مزيك..................................................................................................... 105

  4-8-4- خاكهاي حوضه رودخانه پسیخان از لحاظ ارتفاعي................................................................ 105

  4-8-4- 1 خاكهاي جلگه اي............................................................................................................ 105

  4-8-4- 2 خاكهاي كوهپايه اي......................................................................................................... 106

  4-8-4- 3 خاكهاي كوهستاني ......................................................................................................... 106

  4 ـ 9- منابع اراضي.......................................................................................................................... 107

  4 ـ 9-1-گروههاي هيدروليكي خاكها............................................................................................... 108

  4-10-هیدرولوژی حوضه............................................................................................................... 109

  4-10-1- تحلیل منطقه ای آبدهی ماهانه و سالانه حوضه پسیخان ........................................................ 110

  4-10-2- تجزیه و تحلیل آمار روزانه جریان ...................................................................................... 110

  4-10-2-1- محاسبه متوسط دبی ماهانه و سالانه ............................................................................... 110

  4-10-2-2- محاسبه دبی های حداکثر وحداقل................................................................................. 113

  4-10-2-3- برآورد دبی حداکثر لحظه ای برای واحدهای هیدورلوژیک حوزه آبخیز پسیخان.............. 115

  4-10- 2-3-1- برآورد دبی حداکثر لحظه ای برای واحده های هیدو لوژیک به روش کریگر.............. 115

  4-10- 2-3-2- بر آورد دبی حداکثر لحظه ای با استفاده از رابطه منطقه ای........................................... 116

  4-10-2-4- بررسی دوره های کم آبی و پر آبی ............................................................................... 117

  4-10-2-4-1- دبی مشخصه حداکثر................................................................................................. 117

  4-10-2-4-2- دبی مشخصه متوسط یا 6 ماهه.................................................................................... 117

  4-10-2-4-3- دبی مشخصه یک ماهه، سه ماهه و نه ماهه .................................................................. 117

  4-10-2-4-4- دبی مشخصه کم آبی................................................................................................. 118

  4-10- 5- تعیین رژیم آبی رودخانه پسیخان....................................................................................... 118

  4-11-زمین شناسی حوضه.............................................................................................................. 118

  4-11-1- زمين شناسي سطحي حوضه پسیخان................................................................................... 119

  4- 11-1-1- سازند زمان پركامبرين.................................................................................................. 120

  4-11-1-1-1- واحد Mtg............................................................................................................. 120

  4-11-1-1-2- واحد Mt............................................................................................................... 120

  4-11-1-2- سازند دوران اول(ديرينه زيستي يا پالئوزوئيك)............................................................... 120

  4-11-1-2-1- زير واحد P ............................................................................................................ 120

  4-11-1-2-2- زير واحد PV ........................................................................................................ 121

  4-11-1-3- سازند دوران دوم ( ميان زيستي يا مزوزوئيك)............................................................... 121

  4-11-1-3-1- واحد TJS ........................................................................................................... 121

  4-11-1-3-2- زيرواحد jsh .......................................................................................................... 121

  4-11-1-4-1- واحد Q1da ( نهشته هاي كوهپايه اي و آبرفتي پلئيستوسين)...................................... 121

  4-11-1-4- سازند دوران چهارم (كواترنر يا عهد حاضر)................................................................... 121

  4-11-1-3-3- واحد K1L ........................................................................................................... 121

  4-11-1-4-2- واحد Qal ( نهشته هاي آبرفتي و دشت سيلابي)....................................................... 122

  4-12- فرسايش تشكيلات سطحي در حوضه آبريز پسیخان................................................................ 125

  4-12-1- آب و هوا........................................................................................................................ 125

  4-12-2- مورفولوژي .................................................................................................................... 126

  4-12-3- چينه شناسي .................................................................................................................... 126

  4-12-4- پوشش گياهي ................................................................................................................ 126

  4-13- کاربری اراضی حوضه........................................................................................................... 127

  4-14- فرسایش در حوضه ............................................................................................................... 128

  4-15- پوشش گیاهی حوضه ........................................................................................................... 129

  4-15-1- اشكوب بندي پوشش گياهي ( درختان ) به تناسب ارتفاع..................................................... 129

  4-15-1-1- ارتفاع كمتر از 500 متر با جنگل نيمه متراكم................................................................... 129

  4-15-1-2- ارتفاع 500 تا 1500 متر با جنگل متراكم......................................................................... 130

  4-15-2- نقش پوشش گياهي در فرسايش خاك.............................................................................. 130

  4-16-مسائل اقتصادی- اجتماعی حوضه.......................................................................................... 131

  4-16-1- نحوه کشاورزی اهالی رودخانه پسیخان............................................................................... 132

  4-16-2- آبادی های دارای سکنه .................................................................................................... 132

  4-16-3-تعداد جمعیت، خانوار و بعد خانوار .................................................................................. 132

  4-17- مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار حوضه................................................................................ 137

  4-18- مصاديق و جنبه هاي تخريب و تهديدات پيش روي منابع حوضه ي آبخيز پسیخان..................... 139

  فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................... 142

  5-1- بحث ونتیجه گیری.................................................................................................................. 143

  5-2-پاسخ به فرضیات تحقیق.......................................................................................................... 156

  5-2-1- فرضیه اول.......................................................................................................................... 156

  5-2-2- فرضیه دوم.......................................................................................................................... 156

  5-3- پیشنهادات.............................................................................................................................. 157

  منابع و ماخذ.................................................................................................................................... 161

  پیوست............................................................................................................................................ 168

   

   


  جدیدترین مطالب
  تبلیغات