میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  پزشکی / رشته های پزشکی
تاریخ:  29 خرداد 1395
تعداد صفحه:   200
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر: تأثيرات متقابل ناشي از منابع مختلف و اجزاي زنده و غيرزنده ي موجود در يک حوضه ي آبخيز، ضرورت پياده سازي مدل مديريت سيستمي و يکپارچه را در حوضه هاي آبخيز با هدف بهره وري بهينه از منابع و هماهنگي و حرکت در راستاي توسعه ي پايدار ايجاب کرده است.  

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده.............................................................................................................................................. 1

مقدمه............................................................................................................................................... 2

فصل اول: کلیات تحقیق............................................................................................................. 4 ........................................................................................................................................................ 4

1-1- بيان مسله و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................... 5 .........................................................................................................................................................

1-2- سوال تحقيق............................................................................................................................. 6 .........................................................................................................................................................

1-3- فرضيه هاي تحقيق..................................................................................................................... 6 ........................................................................................................................................................ 6

1-4- اهداف تحقیق........................................................................................................................... 6 .........................................................................................................................................................

1-5- دلایل انتخاب موضوع............................................................................................................... 6 .........................................................................................................................................................

1-6- تنگناها و محدودیتهای تحقیق.................................................................................................... 6 .........................................................................................................................................................

فصل دوم: مرور منابع................................................................................................................... 8 ........................................................................................................................................................ 8

2-1- مبانی نظری تحقیق.................................................................................................................... 9 .........................................................................................................................................................

2-1-1- آبخیز.................................................................................................................................. 9 .........................................................................................................................................................

2-1-2- مطالعه به روش حوضه ای...................................................................................................... 9 ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

2-1-3- حوضه آبريز......................................................................................................................... 9 .........................................................................................................................................................

2-1-4- جریان رودخانه ای............................................................................................................... 10 .........................................................................................................................................................

2-1-5- رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه........................................................... 10 .....................................................................................................................................................................

2-1-6- عوامل حوضه ای................................................................................................................. 10 ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

2-1-7- شکل حوزه......................................................................................................................... 10 .........................................................................................................................................................

2-1-8- پروفیل طولی و شیب رودخانه............................................................................................... 10 .........................................................................................................................................................

2-1-9- شیب(slope)................................................................................................................... 11 .........................................................................................................................................................

2-1-10- زمین شناسی و خاک شناسی............................................................................................... 11 ....................................................................................................................................................... 11

2-1-11- ویژگی های پوشش گیاهی................................................................................................ 11 .........................................................................................................................................................

2-1- 12- ويژگيهاي اقليمي و عوامل مؤثر بر آب و هواي حوضه......................................................... 12 .........................................................................................................................................................

2-1-13- عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان.......................................................................... 13 .........................................................................................................................................................

2-1-14- پايداري............................................................................................................................. 14 .........................................................................................................................................................

2-1-15- توسعه پايدار...................................................................................................................... 14 .........................................................................................................................................................

2-1-16- مديريت آب...................................................................................................................... 14 .........................................................................................................................................................

2-1-17- مدل فرآيند مطالعات در برنامه ريزي توسعه و مديريت پايدار رودخانه ها................................ 16 .........................................................................................................................................................

2-1-18- حوضه آبريز از ديدگاه سيستمي........................................................................................... 19 .........................................................................................................................................................

2-1-19- محيط سيستم حوضه........................................................................................................... 21 .........................................................................................................................................................

2-1-20- حفاظت از منابع................................................................................................................. 22 .........................................................................................................................................................

2-1-21-مشارکت و توسعه پایدار.................................................................................................... 22 .........................................................................................................................................................

2-1-22- مديريت يكپارچه............................................................................................................... 23 .........................................................................................................................................................

2-1-23- اصل مشارکت................................................................................................................... 24 .........................................................................................................................................................

2-2- پیشینه تحقیق ........................................................................................................................... 24 .........................................................................................................................................................

2-2-1- پیشینه تحقیق در خارج ......................................................................................................... 24 .........................................................................................................................................................

2-2-2- پیشینه تحقیق در ایران .......................................................................................................... 26 .........................................................................................................................................................

2-2-3- پیشینه تحقیق در محدوده مطالعاتی ........................................................................................ 27 .........................................................................................................................................................

فصل سوم: مواد و روشها............................................................................................................. 28 .........................................................................................................................................................

3-1- موقعیت جغرافیایی محدوده تحقیق............................................................................................ 29 .........................................................................................................................................................

3-2- راههای دسترسی به حوضه........................................................................................................ 32 .........................................................................................................................................................

3-3- موقعیت رودخانه های مهم حوضه رودخانه پسیخان..................................................................... 33 .........................................................................................................................................................

3-4- داده های تحقیق...................................................................................................................... 36 .........................................................................................................................................................

3-4-1- بررسي آمار و اطلاعات هواشناسی........................................................................................ 37 .........................................................................................................................................................

3-4-2- بررسي آمار و اطلاعات هیدرولوژی.................................................................................... 37 .........................................................................................................................................................

3-4-3- بازسازي و تكميل نواقص آماري.......................................................................................... 37 .........................................................................................................................................................

3-4- 4- بررسي داده‏هاي بارش......................................................................................................... 39 .........................................................................................................................................................

3-4- 4-1- بررسي بارش منطقه‏اي در حوضه رودخانه پسیخان.............................................................. 40 .........................................................................................................................................................

3-4- 4-1-1 - انتخاب پايه زماني مشترك يا دوره شاخص آماري....................................................... 40 .........................................................................................................................................................

3-4- 4-1-2 - بازسازي داده‏هاي كمبود............................................................................................. 41 .........................................................................................................................................................

3-5- روش تحقيق............................................................................................................................ 41 .........................................................................................................................................................

3-6-روش گردآوری اطلاعات....................................................................................................... 43 .........................................................................................................................................................

3-7-ابزارگردآوری اطلاعات.......................................................................................................... 43 .........................................................................................................................................................

3-8-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................................................. 43 .........................................................................................................................................................

3-9- ضرورت تحقيق........................................................................................................................ 43 .........................................................................................................................................................

3-10- روش انجام کار...................................................................................................................... 47 .........................................................................................................................................................

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.................................................... 50 .........................................................................................................................................................

4-1- مقدمه..................................................................................................................................... 51 .........................................................................................................................................................

4-2- فیزیوگرافی حوضه رودخانه پسیخان.......................................................................................... 52 .........................................................................................................................................................

4-2-1- شکل حوزه ........................................................................................................................ 52 .........................................................................................................................................................

4-2-1-1- روش هورتن .................................................................................................................. 52 .........................................................................................................................................................

4-2-1-2- روش گراولیوس ............................................................................................................. 52 .........................................................................................................................................................

4-2-1-3- روش میلر ....................................................................................................................... 52 .........................................................................................................................................................

4-2-1-4- روش شیوم ..................................................................................................................... 53 .........................................................................................................................................................

4-2-1-5- روش مستطیل معادل ....................................................................................................... 53 .........................................................................................................................................................

4-2-2- پستی و بلندی حوضه ........................................................................................................... 54 .........................................................................................................................................................

4-2-3- پروفیل طولی و شیب رودخانه.............................................................................................. 54 .........................................................................................................................................................

4-2-3-1- شیب ناخالص.................................................................................................................. 57

4-2-3-2- شیب متوسط وزنی .......................................................................................................... 57 .........................................................................................................................................................

4-2-3-3- شیب خالص .................................................................................................................. 57 .........................................................................................................................................................

4-2-4- شیب .................................................................................................................................. 58 .........................................................................................................................................................

4-2-4-1- نقشه شیب حوزه.............................................................................................................. 58 .........................................................................................................................................................

4-2-4-2- جدول و هیستو گرام توزیع شیب نسبت به سطح................................................................ 59 .........................................................................................................................................................

4-2-5- محاسبه شیب متوسط ........................................................................................................... 59 .........................................................................................................................................................

4-2-5-1- شیب متوسط وزنی........................................................................................................... 59 .........................................................................................................................................................

4-2-5-2- شیب میانه ....................................................................................................................... 60 .........................................................................................................................................................

4-2-5-3- نمای شیب ...................................................................................................................... 60 .........................................................................................................................................................

4-2-6- بررسی شیب اراضی اطراف رودخانه ..................................................................................... 60 .........................................................................................................................................................

4-2-6-1- رودخانه سیا مزگی ......................................................................................................... 60 .........................................................................................................................................................

4-2-6-2- رودخانه چوبر ................................................................................................................ 60

4-2-6-3- رودخانه پسیخان.............................................................................................................. 61

4-3- اقلیم(آب و هوای) حوضه رودخانه پسیخان................................................................................ 66

4-3- 1- خصوصیات اقلیمی حوضه .................................................................................................. 66

4-3- 2- ويژگيهاي اقليمي و عوامل مؤثر بر آب و هواي حوضه........................................................... 67

4-3- 4- محاسبه مقدار بارش حوضه ............................................................................................... 68

4-3- 4- تغييرپذيري بارندگي حوضه................................................................................................ 71

4-3- 5- تعداد روزهاي باراني........................................................................................................... 72

4-3- 6- توزیع بارندگی ماهانه و فصلی............................................................................................. 73

4-3- 7- حد اكثر بارندگي 24 ساعته حوضه....................................................................................... 75

4-3- 8- حداكثر بارش محتمل.......................................................................................................... 76

4-4- ویژگی های دمایی حوضه ....................................................................................................... 77

4-4 1 - رژيم حرارتي.................................................................................................................... 80

4-4 2 - روند تغييرات ميانگين ماهانه دما........................................................................................ 81

4 - 4 3بررسي ميانگين دماي ماهانه حداقل و حداكثر مطلق............................................................ 83

4-4 4تغييرات روزانه و فصلي دما.................................................................................................. 83

4- 4 5 - رژيم فصلي دما در حوضه................................................................................................. 84

4-4 6 تعداد روزهاي يخبندان........................................................................................................ 84

4-4 7 تعيين خط برف ماهانه با استفاده از گراديان دما..................................................................... 87

4- 5 - رطوبت نسبي......................................................................................................................... 87

4-6 – تبخير..................................................................................................................................... 89

4-6 1 بررسي تغييرات ميزان تبخير از طشت با ارتفاع در حوضه........................................................ 90

4- 7- تبخير و تعرق.......................................................................................................................... 91

4-7 1 تبخير و تعرق پتانسيل.......................................................................................................... 91

4-7 1 1 تبخير و تعرق پتانسيل به روش ترنت وايت...................................................................... 92

4-7 2 تبخير و تعرق واقعي ........................................................................................................... 96

4-7 2 1 تبخير و تعرق واقعي به روش تورك.............................................................................. 96

4-8- وضعیت خاک حوضه............................................................................................................. 97

4-8-1- مشخصات كلّي خاكهاي حوضه............................................................................................ 98

4-8-1-1- شاخه (رودخانه) چوبر..................................................................................................... 100

4-8-1-1- شاخه ( رودخانه ) چنار رودخان....................................................................................... 101

4-8-2- مشخصات خاک رودخانه پسیخان........................................................................................ 102

4-8-3- رژيم هاي رطوبتي و حرارتي خاكها...................................................................................... 103

4-8-3-1-1 رژيم يوديك................................................................................................................ 103

4-8-3-1-2 رژيم زريك................................................................................................................. 104

4-8-3-2- رژيم حرارتي خاك........................................................................................................ 104

4-8-3-2-1 رژيم حرارتي ترميك.................................................................................................... 105

4-8-3-2-2 رژيم حرارتي مزيك..................................................................................................... 105

4-8-4- خاكهاي حوضه رودخانه پسیخان از لحاظ ارتفاعي................................................................ 105

4-8-4- 1 خاكهاي جلگه اي............................................................................................................ 105

4-8-4- 2 خاكهاي كوهپايه اي......................................................................................................... 106

4-8-4- 3 خاكهاي كوهستاني ......................................................................................................... 106

4 ـ 9- منابع اراضي.......................................................................................................................... 107

4 ـ 9-1-گروههاي هيدروليكي خاكها............................................................................................... 108

4-10-هیدرولوژی حوضه............................................................................................................... 109

4-10-1- تحلیل منطقه ای آبدهی ماهانه و سالانه حوضه پسیخان ........................................................ 110

4-10-2- تجزیه و تحلیل آمار روزانه جریان ...................................................................................... 110

4-10-2-1- محاسبه متوسط دبی ماهانه و سالانه ............................................................................... 110

4-10-2-2- محاسبه دبی های حداکثر وحداقل................................................................................. 113

4-10-2-3- برآورد دبی حداکثر لحظه ای برای واحدهای هیدورلوژیک حوزه آبخیز پسیخان.............. 115

4-10- 2-3-1- برآورد دبی حداکثر لحظه ای برای واحده های هیدو لوژیک به روش کریگر.............. 115

4-10- 2-3-2- بر آورد دبی حداکثر لحظه ای با استفاده از رابطه منطقه ای........................................... 116

4-10-2-4- بررسی دوره های کم آبی و پر آبی ............................................................................... 117

4-10-2-4-1- دبی مشخصه حداکثر................................................................................................. 117

4-10-2-4-2- دبی مشخصه متوسط یا 6 ماهه.................................................................................... 117

4-10-2-4-3- دبی مشخصه یک ماهه، سه ماهه و نه ماهه .................................................................. 117

4-10-2-4-4- دبی مشخصه کم آبی................................................................................................. 118

4-10- 5- تعیین رژیم آبی رودخانه پسیخان....................................................................................... 118

4-11-زمین شناسی حوضه.............................................................................................................. 118

4-11-1- زمين شناسي سطحي حوضه پسیخان................................................................................... 119

4- 11-1-1- سازند زمان پركامبرين.................................................................................................. 120

4-11-1-1-1- واحد Mtg............................................................................................................. 120

4-11-1-1-2- واحد Mt............................................................................................................... 120

4-11-1-2- سازند دوران اول(ديرينه زيستي يا پالئوزوئيك)............................................................... 120

4-11-1-2-1- زير واحد P ............................................................................................................ 120

4-11-1-2-2- زير واحد PV ........................................................................................................ 121

4-11-1-3- سازند دوران دوم ( ميان زيستي يا مزوزوئيك)............................................................... 121

4-11-1-3-1- واحد TJS ........................................................................................................... 121

4-11-1-3-2- زيرواحد jsh .......................................................................................................... 121

4-11-1-4-1- واحد Q1da ( نهشته هاي كوهپايه اي و آبرفتي پلئيستوسين)...................................... 121

4-11-1-4- سازند دوران چهارم (كواترنر يا عهد حاضر)................................................................... 121

4-11-1-3-3- واحد K1L ........................................................................................................... 121

4-11-1-4-2- واحد Qal ( نهشته هاي آبرفتي و دشت سيلابي)....................................................... 122

4-12- فرسايش تشكيلات سطحي در حوضه آبريز پسیخان................................................................ 125

4-12-1- آب و هوا........................................................................................................................ 125

4-12-2- مورفولوژي .................................................................................................................... 126

4-12-3- چينه شناسي .................................................................................................................... 126

4-12-4- پوشش گياهي ................................................................................................................ 126

4-13- کاربری اراضی حوضه........................................................................................................... 127

4-14- فرسایش در حوضه ............................................................................................................... 128

4-15- پوشش گیاهی حوضه ........................................................................................................... 129

4-15-1- اشكوب بندي پوشش گياهي ( درختان ) به تناسب ارتفاع..................................................... 129

4-15-1-1- ارتفاع كمتر از 500 متر با جنگل نيمه متراكم................................................................... 129

4-15-1-2- ارتفاع 500 تا 1500 متر با جنگل متراكم......................................................................... 130

4-15-2- نقش پوشش گياهي در فرسايش خاك.............................................................................. 130

4-16-مسائل اقتصادی- اجتماعی حوضه.......................................................................................... 131

4-16-1- نحوه کشاورزی اهالی رودخانه پسیخان............................................................................... 132

4-16-2- آبادی های دارای سکنه .................................................................................................... 132

4-16-3-تعداد جمعیت، خانوار و بعد خانوار .................................................................................. 132

4-17- مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار حوضه................................................................................ 137

4-18- مصاديق و جنبه هاي تخريب و تهديدات پيش روي منابع حوضه ي آبخيز پسیخان..................... 139

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................... 142

5-1- بحث ونتیجه گیری.................................................................................................................. 143

5-2-پاسخ به فرضیات تحقیق.......................................................................................................... 156

5-2-1- فرضیه اول.......................................................................................................................... 156

5-2-2- فرضیه دوم.......................................................................................................................... 156

5-3- پیشنهادات.............................................................................................................................. 157

منابع و ماخذ.................................................................................................................................... 161

پیوست............................................................................................................................................ 168

 

 


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

412

گوگل امروز

678

آنلاین ها

18829

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: