میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  پزشکی / رشته های پزشکی
تاریخ:  29 خرداد 1395
تعداد صفحه:   133
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر:پژوهش­های انجام شده در جهان به­­طور عمده نشانگر افزایش تدریجی میانگین دما است. امروزه روند دماهای فرین ازمهم­ترین پارامترهای ا­قلیمی است که برای اثبات تغییر اقلیم در یک منطقه مورد ارزیابی قرار می­گیرد. تحلیل روند سری­های زمانی شاخص­های حدی دما سبب شناخت بهترمان در خصوص رفتار گذشته و حال تغییرات اقلیمی می­شود.  

فهرست مطالب

عنوانصفحه

فصل اول

کلیات تحقیق

1 -1 – مقدمه........................................................................................................................................................................................ 2

1 – 2 – بیان مسئله............................................................................................................................................................................ 5

1 – 3 – اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................................................................................................... 7

1 – 4 – اهداف تحقیق......................................................................................................................................................................... 7

1 – 5 – سوالات تحقیق....................................................................................................................................................................... 9

1 – 6 – فرضیات تحقیق..................................................................................................................................................................... 9

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2 – 1 – مبانی نظری تحقیق.............................................................................................................................................................. 12

2 – 1 – 1- فرا داده............................................................................................................................................................................ 12

2 – 1 – 2 – همگنی داده ها........................................................................................................................................................... 12

2 – 2 – دما.......................................................................................................................................................................................... 14

2 – 2 – 1 – دمای حداقل................................................................................................................................................................. 14

2- 2 – 2 – دمای فرین...................................................................................................................................................................... 14

2 – 3 – یخبندان................................................................................................................................................................................. 14

2 – 3 – 1 – انواع یخبندان................................................................................................................................................................ 14

2 – 4 – سری زمانی............................................................................................................................................................................ 15

2 – 4 – 1 – انواع سری زمانی.......................................................................................................................................................... 15

2 – 5 – فرایندهای تصادفی............................................................................................................................................................... 15

2 – 6 – بررسی منابع.......................................................................................................................................................................... 16

2 – 6 – 1 – منابع داخلی.................................................................................................................................................................. 16

2 – 6 – 2 – منابع خارجی................................................................................................................................................................ 31

2 – 7 – نتیجه گیری........................................................................................................................................................................... 36

فصل سوم

3 – منطقه مورد مطالعه...................................................................................................................................................................... 38

3 – 1 – موقعیت جغرافیایی استان لرستان....................................................................................................................................... 38

 

3 – 2 – موقعیت جغرافیایی شهرستان خرم آباد.............................................................................................................................. 38

3 – 3 – موقعیت نسبی شهرستان خرم آباد..................................................................................................................................... 38

3 – 4 – سیمای اقلیمی شهرستان خرم آباد.................................................................................................................................... 39

3 – 4 – 1 – عوامل محلی................................................................................................................................................................. 39

3 – 4 – 2 – عرض جغرافیایی........................................................................................................................................................... 40

3 – 4 – 3 – دسترسی به منابع رطوبتی.......................................................................................................................................... 40

3 – 5 – وضعیت اقلیمی شهرستان خرم­آباد..................................................................................................................................... 40

3 – 5 –1 – دما................................................................................................................................................................................... 41

3 – 5– 2 – بارش............................................................................................................................................................................... 42

3 – 6 – بادهای غالب شهرستان خرم­آباد......................................................................................................................................... 42

فصل چهارم

4 – مواد و روش­ها............................................................................................................................................................................... 44

4 – 1 – ایستگاه هواشناسی منطقه مورد مطالعه............................................................................................................................. 44

4 – 2 – متغیرهای مورد نیاز.............................................................................................................................................................. 44

4 – 2 – 1 – دمای حداقل................................................................................................................................................................. 44

4 – 2 – 2 – روزهای یخبندان........................................................................................................................................................... 44

4 – 3 – مواد و روش­ها....................................................................................................................................................................... 44

4 – 3 – 1 – گردآوری داده­های مورد استفاده................................................................................................................................ 44

4 – 4 – همگنی داده­ها...................................................................................................................................................................... 45

4 – 4 – 1 – روش آزمون همگنی برای سری زمانی دما................................................................................................................ 46

4 – 4 – 2 – روش همگنی نرمال استاندارد مطلق.......................................................................................................................... 46

4 – 5 – آزمون ران – تست................................................................................................................................................................ 47

4 – 6 – آزمون وجود روند.................................................................................................................................................................. 47

4 – 6 – 1 – آزمون من – کندال...................................................................................................................................................... 47

4 – 6 – 2 – آزمون آماره ( T ) من – کندال................................................................................................................................... 48

4 – 6 – 3 – آزمون نموداری من – کندال....................................................................................................................................... 49

4 – 7 – روش هموار ساز هالت – وینترز.......................................................................................................................................... 50

4 – 8 – مدل­های باکس – جنکینز................................................................................................................................................... 52

4 – 8 – 1 – بررسی ایستایی در واریانس........................................................................................................................................ 52

4 – 8 – 2 – بررسی ایستایی در میانگین........................................................................................................................................ 53

4 – 8 – 3 – رسم نمودارهای ACF و PACF................................................................................................................................. 54


4 – 8 – 4 – بررسی مناسبت مدل................................................................................................................................................... 54

4 – 8 – 5 – پیش بینی..................................................................................................................................................................... 55

4 – 8 – 6 – فرآیند اتورگرسیو........................................................................................................................................................... 55

4 – 8 – 7 – فرآیند میانگین متحرک............................................................................................................................................... 56

4 – 8 – 8 – فرآیند مرکب اتورگرسیو – میانگین متحرک............................................................................................................. 57

4 – 8 – 9 – تناوب در مدل فصلی................................................................................................................................................... 57

فصل پنجم

5 – یافته­های تحقیق............................................................................................................................................................................ 61

5 – 1 – یافته­های توصیفی تحقیق.................................................................................................................................................... 61

5 – 2 – نمودارهای مستخرج از آزمون همگنی نرمال استاندارد.................................................................................................... 62

5 – 3 – یافته­های حاصل از آزمون ران – تست............................................................................................................................... 63

5 – 4 – یافته­های حاصل از آزمون من – کندال برای دمای حداقل............................................................................................. 63

5 – 4 – 1 - نتایج آزمون آماره (T ) من – کندال......................................................................................................................... 63

5 – 4 – 2 - نتایج آزمون نموداری من – کندال............................................................................................................................ 65

5 – 5 –یافته­های حاصل از آزمون من –کندال برای روزهای یخبندان....................................................................................... 69

5 – 5 – 1 – نتایج آزمون آماره ( T ) من – کندال......................................................................................................................... 68

5 – 5 – 2 - نتایج آزمون نموداری من – کندال.............................................................................................................................. 68

5 – 6 - نتایج حاصل از برآورد روند خطی دما در نرم افزار MINITAB....................................................................................... 70

5 – 7 – نتایج حاصل از آزمون هموار ساز هالت - وینترز............................................................................................................. 72

5 – 7 – 1 – فصل زمستان............................................................................................................................................................... 72

5 – 7 – 2 - فصل بهار........................................................................................................................................................................ 74

5 – 7 – 3 - فصل تابستان................................................................................................................................................................. 76

5 – 7 – 4 – فصل پاییز...................................................................................................................................................................... 78

5 – 8 - نتایج حاصل از روش بکارگیری مدل ARIMA................................................................................................................... 80

5 – 8 – 1 - فصل زمستان.................................................................................................................................................................. 83

5 – 8 – 2 - فصل بهار ....................................................................................................................................................................... 85

5 – 8 – 3 - فصل تابستان.................................................................................................................................................................. 87

5 – 8 – 4 - فصل پاییز....................................................................................................................................................................... 91

5 – 9 – نتیجه گیری........................................................................................................................................................................... 92


فصل ششم

6 – 1 – خلاصه.................................................................................................................................................................................... 95


6– 2 – نتایج....................................................................................................................................................................................... 96

6 – 3 – تحلیل فرضیات...................................................................................................................................................................... 97

6 – 3 – 1 – سوالات تحقیق.............................................................................................................................................................. 97

6 – 3 – 2 – فرضیات تحقیق............................................................................................................................................................. 97

6 – 4 – پیشنهادات.......................................................................................................................................................................... 100

منابع و ماخذ........................................................................................................................................................................................ 102

پیوست­ها............................................................................................................................................................................................... 113

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

50

گوگل امروز

462

آنلاین ها

6739

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43027

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: