میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  پزشکی / رشته های پزشکی
تاریخ:  29 خرداد 1395
تعداد صفحه:   133
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر: انتخاب یک مکان مناسب برای فعالیت در سطح محله و مناطق، یکی از تصمیمات پایه ای برای انجام یک طرح پژوهشی است که نیازمند تحقیق در یک مکان مورد مطالعه از دیدگاه های مختلف می‌باشد. در مقیاس محلات و مناطق، مکان یابی فعالیتی است که قابلیت­ها و توانایی­های یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و همچنین سازگاری آن با سایر کاربری­ها، به منظور انتخاب مکانی مناسب و کاربردی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. هدف این پایان نامه مکانیابی مناطق بهینه برای ایجاد پارکینگ طبقاتی در منطقه هشت شهرداری تبریز با استفاده از نرم افزار Arc GIS بوده است. برای این منظور داده­های اولیه از این منطقه تهیه و آماده و مدل مورد استفاده این پایان­نامه، مدل فازی –ANP انتخاب شد.لایه­های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، مساحت پارکینگ ، دسترسی بر اساس عرض معبر، قیمت زمین، عرضه پارکینگ، تقاضای پارکینگ و تعداد خودرو.  

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- سوالات تحقیق.. 5

1-4- فرضیات تحقیق.. 5

2فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-تصميم‌گيري چندمعياره(MCDM) و سيستم اطلاعات جغرافيايي(…………………..……. (GIS8

2-2- روش تحليل شبكه ( ANP ) 9

2-3- تعریف مجموعه فازی... 10

2-3-1- نمایش مجموعههای فازی... 11

2-4- مفهوم پارکینگ.... 12

2-4-1- اهمیت پارکینگ.... 12

2-4-2- مشکلات ناشی از فقدان پارکینگ در سطوح شهری... 12

2-5- انواع پارکینگ های شهری... 14

2-5-1- پارکینگ های خیابانی... 14

2-5-2- طرح پارکبانی... 14

2-5-3- پارکینگ های همسطح.. 15

2-5-4- پارکینگ های طبقاتی... 16

2-5-5- پارکینگ های بامی... 16

2-5-6- پارکینگ های زیر زمینی... 17

2-5-7- پارکینگ های اتوماتیک.... 17

2-5-8- پارکینگهای اختصاصی... 18

2-6- اهداف ایجاد پارکینگ های شهری... 18

2-7- مفهوم مکان یابی... 20

2-7-1- مبانی مکان یابی... 20

2-8- معیارهای مکان یابی... 22

2-8-1- عوامل موثر در انتخاب معیار در مکان یابی... 24

2-9- بررسی منابع.. 24

فصل سوم:منطقه مورد مطالعه

3-1- مقدمه. 31

3-2- ساختار محیط طبیعی... 31

3-3- حدود و موقعیت جغرافیایی... 31

3-4- توپوگرافی... 33

3-5- واحد کوهستانی... 33

3-6- واحد جلگه. 34

3-7- ژئومورفولوژی... 35

3-8- خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر تبریز. 35

3-9- ساختار جمعیت... 36

3-10- بافت کالبدی شهر. 37

3-11- شناخت محدوده‌ی مورد مطالعه(محور تاریخی-فرهنگی تبریز) 38

3-12- بررسی پیوندهای عمدهی منطقه با مناطق همجوار کارکردی ـ ارتباطی... 39

3-13- شناسایی محیط طبیعی... 40

3-13-1-.. ارزشهای دید و مناظر طبیعی(گسترهها و محورهای واجد ارزش زیست محیطی) 40

3-14- خصوصیات اصلی شبکهی ارتباطی و نظام حرکت... 40

3-15- مسائل عمدهی نظام حرکت... 41

3-16- کاربری زمین و ویژگیهای آن در محدودهی مطالعاتی... 42

3-17- الگوهای کلی کاربری طبقات در بناها 42

3-18- گروهبندی کمیتی و کیفیتی کاربری و میزان تخصیص زمین به آنها 43

3-19- ویژگیهای اصلی معماری و مسکن در محلات... 44

3-20- پراکندگی معماری مسکونی... 44

3-21- نحوهی توزيع فعاليتو چگونگياستفاده اززمين.. 46

3-22- شناسايي ساختار كالبدي منطقه. 48

3-23- ويژگيهاي شكلي، سيماي شهري و تركيب توده و فضا 49

3-24- الگوي توزيع فضاهاي شهري(محورها، ...) 50

فصل چهارم : مواد و روش

4-1- مقدمه. 54

4-2- مواد: 55

4-2-1- جمعیت... 55

4-2-2- تراکم ساختمانی... 55

4-2-3- تعداد خودرو 56

4-2-4- تقاضای پارکینگ.... 56

4-2-5- عرضه پارکینگ.... 56

4-2-6- مساحت... 57

4-2-7- قیمت زمین.. 57

4-3- نرم افزار 58

4-4- روش.... 58

4-4-1- روش تحليل شبكه. 58

4-4-2- تفاوتهاي روش تحليل شبكه و روش تحليل سلسله مراتبي... 60

4-5- مراحل روش تحليل شبكه. 61

4-5-1- ساخت مدل و پيكربندي مسأله. 61

4-5-2- تشكيل ماتريسهاي مقايسه زوجي و محاسبه بردارهاي وزن.. 62

4-5-3- تشكيل سوپر ماتريس..... 63

4-5-4- محاسبه توزيع ماندار سوپرماتريس وزن دار شده 64

4-5-5- نرمال كردن وزنهاي به دست آمده با در نظر گرفتن هر خوشه. 64

4-5-6- انتخاب گزينه برتر. 64

4-5-7- -مرحله کشف، شناسایی و دسته بندی معیار ها، زیر معیار ها و جایگزین ها 68

4-5-8- مرحله ترکیب ضریب اهمیت گزینه ها 68

4-6- تئوری منطق فازی... 69

4-7- منطق فازی... 70

4-8- مجموعه فازی... 72

4-8-1- مجموعه فازی مکمل.. 72

4-8-2- اشتراک دو مجموعه. 72

4-8-3- اجتماع دو مجموعه فازی... 72

4-8-4- تساوی مجموعه فازی... 72

فصل پنجم : یافته های پژوهش

5-1- مقدمه. 75

5-2- یافته ها 75

5-2-1- تحلیل شاخص های مورد استفاده در مکان یابی بهینه پارکینگ های طبقاتی... 75

5-2-1-1-------------- جمعیت-- 76

5-2-1-2---------------- تراکم ساختمانی- 78

5-2-1-3---------------- تعداد خودرو 79

5-2-1-4---------------- تقاضای پارکینگ-- 81

5-2-1-5---------------- عرضه پارکینگ-- 83

5-2-1-6---------------- دسترسی بر اساس عرض معبر 84

5-2-1-7---------------- مساحت-- 86

5-2-1-8---------------- قیمت زمین- 87

5-3- مکانیابی بهینه پارکینگ طبقاتی... 89

فصل ششم : نتیجه گیری

6-1- نتایج و آزمون فرضیات... 94

6-2- اثبات فرضیه ها 96

6-3- پیشنهادات... 97

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

50

گوگل امروز

504

آنلاین ها

6737

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43027

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: