میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  پزشکی / رشته های پزشکی
تاریخ:  29 خرداد 1395
تعداد صفحه:   145
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر: به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سال­های اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیط­های سکونتی شهری به شدت داغ شده و كيفيت محيط شهري، به يكي از دغدغه­هاي نوين نهادهاي مديريت و برنامه­ريزي شهری تبدیل شده است.  

فهرست مطالب

عنوانصفحه

فصل اول : مقدمه و کليات تحقيق.....…………………………………….……....1

1-1. بیان مسئله..………………………………………………………….......2

1-2. اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن....................................................................................4

1-3. سوالات تحقیق.............................................................................................................................5

1-4. فرضیات تحقیق............................................................................................................................5

1-5. اهداف تحقیق...............................................................................................................................5

1-6. روش تحقیق................................................................................................................................6

1-7. روش گردآوری اطلاعات.............................................................................................................6

1-8. پیشینه تحقیق...............................................................................................................................6

1-9. مشکلات و موانع تحقیق..............................................................................................................8

1-10.واژه شناسی تحقیق.....................................................................................................................8

منابع و مأخذ.......................................................................................................................................10

 

فصل دوم : مباني نظري تحقيق..................................................................................................12

2-1. مقدمه .......................................................................................................................................13

2-2. کیفیت زندگی............................................................................................................................13

2-3. قلمرو مفهوم کیفیت زندگی........................................................................................................15

2-4.کیفیت محیط..............................................................................................................................17

2-5. کیفیت محیط سکونت: مفاهیم و تعاریف...................................................................................18

2-5-1. مفهوم سکونت......................................................................................................................18

2-5-2. محیط سکونت......................................................................................................................19

2-5-3. کیفیت محیط سکونت...........................................................................................................19

2-5-4. شاخص­های کمی و کیفی واحد مسکونی..............................................................................20

2-6. رویکرد نظری............................................................................................................................22

2-6-1. رویکرد رضایت مندی و متغیرهای ارزیابی آن.......................................................................22

2-6-2. دیدگاه ادراکی.......................................................................................................................25

2-6-3. مدل کانتر: مولفه­های مکان....................................................................................................29

2-6-4. دیدگاه سیاست گذاران..........................................................................................................30

2-7. گسترش فیزیکی شهرها و ادغام روستاها....................................................................................32

2-8. روستاهای ادغام شده و کیفیت محیط آنها...................................................................................33

2-9. نتیجه گیری و ارایه رویکرد نظری پایان نامه...............................................................................33

منابع و مأخذ.......................................................................................................................................37

 

فصل سوم : روش شناسی تحقيق..............................................................................................40

3-1. مقدمه........................................................................................................................................41

3-2. روش تحقیق..............................................................................................................................41

3-3. روش سنجش و ارزیابی کیفیت محیط مسکونی.........................................................................42

3-4. روش گردآوری اطلاعات..........................................................................................................44

3-5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات..................................................................................................44

3-6. روایی و پایایی پرسشنامه............................................................................................................45

3-7. جامعه آماري، روش نمونه­گيري و تعداد نمونه...........................................................................46

منابع و مأخذ.......................................................................................................................................48

 

فصل چهارم : بررسی نمونه مورد مطالعه (روستاهای حسن آباد و نایسر)....................................49

4-1. مقدمه .......................................................................................................................................50

4-2. موقعیت جغرافیایی....................................................................................................................50

4-3. جغرافیای انسانی- اقتصادی منطقه مورد مطالعه..........................................................................50

4-3-1. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی شهر سنندج.............................................................................50

4-3-2. گسترش فضایی شهر سنندج از سال 1355 تا 1385...............................................................52

4-4. معرفی روستاهای مورد مطالعه (حسن آباد و نایسر)...................................................................55

4-4-1. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی روستاهای مورد مطالعه............................................................56

4-4-2. ویژگی­ها و تحولات اقتصادی روستاهای مورد مطالعه...........................................................57

4-4-3. ویژگی­ها و تحولات کالبدی روستاهای مورد مطالعه..............................................................58

4-5. جغرافیای طبیعی منطقه مورد مطالعه...........................................................................................63

4-5-1. وضعیت زمین شناسی............................................................................................................63

4-5-2. لرزه خیزی............................................................................................................................64

4-5-3. ژئومورفولوژی......................................................................................................................64

4-5-4. ویژگی­های اقلیمی.................................................................................................................65

4-6. یافته­های تحقیق.........................................................................................................................65

4-6-1. يافته­هاي توصيفي..................................................................................................................65

4-6-1-1. ترسيم ويژگي­هاي كلي مخاطبان: وضعیت سن.................................................................66

4-6-1-2. وضعيت تاهل...................................................................................................................67

4-6-1-3. وضعيت تحصیلات..........................................................................................................68

4-6-1-4. وضعيت شغلي..................................................................................................................69

4-6-1-5. وضعيت مالكيت واحد مسكوني.......................................................................................70

4-6-1-6. ميزان متوسط درآمد خانوار در ماه....................................................................................71

4-6-1-7. مدت زمان سکونت در واحد مسكوني............................................................................71

4-6-2. یافته­های توصیفی شاخص­های سطوح مختلف مدل نظری...................................................72

4-6-2-1. حسن آباد.........................................................................................................................72

4-6-2-1-1. سازمان دسترسی و فضایی............................................................................................72

4-6-2-1-2. دسترسی به امکانات و خدمات....................................................................................73

4-6-2-1-3. محیط اجتماعی............................................................................................................74

4-6-2-1-4. بهداشت محیط............................................................................................................75

4-6-2-1-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی.............................................................................76

4-6-2-1-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی............................................................................77

4-6-2-2. نایسر................................................................................................................................78

4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی............................................................................................78

4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات.....................................................................................79

4-6-2-2-3. محیط اجتماعی............................................................................................................79

4-6-2-2-4. بهداشت محیط............................................................................................................80

4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی..............................................................................81

4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی............................................................................82

4-6-2-3. وضعيت کلی كيفيت محيط مسکونی در دو روستای ادغام شده در

شهر سنندج........................................................................................................................................83

4-6-2. یافته­های استنباطی.................................................................................................................83

4-6-2-1. ارزیابی میزان کیفیت محیط مسکونی.................................................................................83

4-6-2-1-1. کیفیت سازمان دسترسی و فضایی.................................................................................83

4-6-2-1-2. کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات.........................................................................84

4-6-2-1-3. کیفیت محیط اجتماعي................................................................................................85

4-6-2-1-4. کیفیت بهداشت محيط.................................................................................................85

4-6-2-1-5. کیفیت امکانات داخلي واحد مسکوني........................................................................86

4-6-2-1-6. کیفیت امکانات خارجی واحد مسکوني......................................................................86

4-6-2-1-7. کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج.....................................87

4-6-2-2. مقایسه کیفیت در دو روستای ادغام شده..........................................................................88

4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی...........................................................................................88

4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات.....................................................................................89

4-6-2-2-3. محیط اجتماعی............................................................................................................89

4-6-2-2-4. بهداشت محیط.............................................................................................................90

4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی..............................................................................90

4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی............................................................................91

4-6-2-3. برازش مدل نظری.............................................................................................................91

4-6-2-3-1. مقایسه اهمیت زیرشاخص­های سازنده کیفیت محیط مسکونی

روستاهای ادغام شده..........................................................................................................................91

4-6-2-3-2. مقایسه اهمیت شاخص­های اصلی سازنده کیفیت محیط مسکونی

روستاهای ادغام شده..........................................................................................................................93

4-6-2-4. سنجش صحت ساختار دسته بندی سوالات پرسشنامه و کفایت مدل .............................97

4-6-3. جمع ­بندی و نتیجه­گیری.....................................................................................................102

منابع و مأخذ....................................................................................................................................104

فصل پنجم : نتيجه­گيري و ارائه پيشنهادات..............................................................................105

5-1. مقدمه .....................................................................................................................................105

5-2. یافته­های تحقیق.......................................................................................................................107

5-2-1. نتایج...................................................................................................................................107

5-2-2. آزمون فرضیات تحقیق........................................................................................................110

5-3. راهکارهای پیشنهادی..............................................................................................................111

5-3-1. راهکارهای ارتقاء و بهبود کیفیت محیط مسکونی در روستاهای

ادغام شده (در شهر سنندج)............................................................................................................111

 

پیوست: پرسشنامه............................................................................................................................113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

50

گوگل امروز

484

آنلاین ها

6738

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43027

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: