میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  پزشکی / رشته های پزشکی
تاریخ:  29 خرداد 1395
تعداد صفحه:   333
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر:روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود. پرسشی که مطرح است , این است که چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد ؟ حل این چالش ها نیاز مند الگو های جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی , خصوصی و مدنی استفاده کرد تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر کرد . الگوی حکمروایی می تواند نظریه ای جدید در پاسخگویی به انتظارات و مسولیت های جدید باشد ؛ الگویی که می تواند راه برون رفت از وضعیت فعلی و روشی برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد .در این پژوهش هدف ،ارزیابی شاخص های مشارکت , شفافیت ، بینش راهبردی سه شاخص حکمروایی خوب شهری در مناطق 4 و8 شهر مشهد با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی (زیر ساخت ها وبستر های قانونی ) و منطقه ،محلی (سازمان ها و شهرداری ها در سطح منطقه و محلی ) می باشد .روش تحقیق این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده که از منابع کتابخانه ای – اسنادی ، پرسشنامه و پیمایش های میدانی جهت گرد آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردیده است .  

فهرست مطالب

چکیده ..........................................................................................................................................................................................

فهرست مطالب.............................................................................................................................................................................ب

جداول.........................................................................................................................................................................................س

نمودارها......................................................................................................................................................................................

شکل ها........................................................................................................................................................................................ظ

نقشه ها .........................................................................................................................................................................................ع

پیشگفتار.......................................................................................................................................................................................غ

فصل اول : کلیات

1-1 :مقدمه...............................................................................................................................................................................................2

1-2:بیان مسله.........................................................................................................................................................................................3

1-3:ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ......................................................................................................................................................7

1-4: اهداف تحقیق.................................................................................................................................................................................9.

1-5:سوالات اساسی تحقیق....................................................................................................................................................................9

1-6:فرضیات تحقیق ...............................................................................................................................................................................9

1-7:پیشینه تحقیق................................................................................................................................................................................10

1-8:کاربردهای تحقیق..........................................................................................................................................................................13

1-9:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ...........................................................................................................................................14

1-10:نوآوری تحقیق...............................................................................................................................................................................14

1-11 روش تحقیق................................................................................................................................................................................14

1-12 روش گردآوری اطلاعات ..............................................................................................................................................................15

1-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ...........................................................................................................................15

1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ....................................................................................................................................................16

1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی..........................................................................................................17

1-15-1-روایی ........................................................................................................................................................................................17

1-15-2-پایایی ......................................................................................................................................................................................17

1-16-محدودیت های تحقیق ...............................................................................................................................................................19

ا-17-نتیجه گیری .................................................................................................................................................................................19

1-18-ساختار کلی پایان نامه.................................................................................................................................................................20

فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری

2-1- مقدمه..........................................................................................................................................................................22

2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری...........................................................................................................23

2-2-1-مدیریت ....................................................................................................................................................................................23

2-2-2-مدیریت شهری ........................................................................................................................................................................25

2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری .........................................................................................................................29

2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه .........................................................................................................................................................30

2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری ............................................................................................................................34

2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ...........................................................................................36

2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان .............................................................................................................38

2-2-8-مدل های مدیریت شهری.........................................................................................................................................................41

2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ...........................................................................................44

2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی..................................................................................... 47

2-3-1-تعریف حکمروایی ....................................................................................................................................................................47

2-3-2-حکمروایی و حکومت .............................................................................................................................................................58

2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ....................................................................................................................................63

2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ...........................................................................................................................................71

2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری ............................................................................................................................................74

2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ........................................................................................................................................................75

2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ...........................................................................................................................................75

2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری .................................................................................................76

2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری ..........................................................................................................................78

2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ..........................................................................79

2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی .........................84

2-4-1-شفافیت ....................................................................................................................................................................................84

2-4-2-تعریف و مفاهیم ......................................................................................................................................................................84

2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات .....................................................................................................................................87

2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات .............................................................................................................................88

2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت....................................................................................................................................................91

2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری .....................................................................................................................................................93

2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری .......................................................................................................................................94

2-4-8-مشارکت...................................................................................................................................................................................94

2-4-9-تعاریف و مفاهیم ....................................................................................................................................................................94

2-4-10-ابعاد مشارکت .........................................................................................................................................................................97

2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری.......................................................................................................................................98

2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت ...................................................................................................................................................100

2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان..........................................................................................................................................100

2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری.....................................................................................................................................101

2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ................................................................................................................................... ................102

2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ........................................................................................................................................102

2-4-17-نظریه های مشارکت .............................................................................................................................................................104

2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ..............................................................................................................................108

2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ..........................................................................................................................................................109

2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ..................................................................................................................................................110

2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ...........................................................................................................................................111

2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر..........................................................................................................................................113

2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی.......................................................................................................116

2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران...................................................................................................................................................118

2-4-25- بینش راهبردی....................................................................................................................................................................121

2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی...............................................................................................................................................121

2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف.............................................................................................................122

2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک...............................................................................................................................................128

2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک................................................................................................................................129

2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک.......................................................................................................................................130

2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران.......................................................................................................................................................131

2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری ............................................................................................................................................131

2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری ........................................................................................133

2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی.........................................................................................................138

2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین ).............................................140

2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران ...............................................................................145

2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری ..................................................................146

2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها .......................................................................................................................148

2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها..................................................................................................151

2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران .................................................................................................................................156

2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور ......................................................................................................158

2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی .......................................................................................................................................158

2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404.................................................................................................................159

2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه..............................................................................................................................161

2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه...............................................................................................................................162

2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور .......................................................................................................164

2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل......................................................................................................................................................165

2-6-7- مدل مفهومی تحقیق.............................................................................................................................................................165

2-7-جمع بندی و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................167

فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه

3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................................169

3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد ..........................................................................................................................................169

3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ........................................................................................................................................................169

3-2-2- توپوگرافی .............................................................................................................................................................................171

3-2-3-زمین شناسی..........................................................................................................................................................................171

3-2-4-ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................................................172

3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد .........................................................................................................................174

3-2-6- ویژگی های اجتماعی ...........................................................................................................................................................177

3-2-7-ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................................................178

3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد ..............................................................................................................................................179

3-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد ........................................................................................................................181

3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار .....................................................................................................................................183

3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق .......................................................................185

3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ....................................................................................................186

3-8- بررسی مطالعات کالبدی ..........................................................................................................................................................189

3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت.............................................................................................189

3-8-2- مطالعات حمل و نقل ............................................................................................................................................................192

3-8-3-فعالیت فضای سبز ................................................................................................................................................................194

3-8-4- فعالیت در مانی ....................................................................................................................................................................195

3-8-5- فعالیت های تجاری .............................................................................................................................................................195

3-9- مطالعات اقتصادی ....................................................................................................................................................................197

3-10-مطالعات فرهنگی .....................................................................................................................................................................198

3-11- مطالعات محیطی ......................................................................................................................................................................200

3-12- نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................201

فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق

4-1-مقدمه .........................................................................................................................................................................................203

4-2-بخش اول :آمار توصیفی ............................................................................................................................................................204

4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران .......................................................................................................204

4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ........................................................................................................................................205

4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس ...................................................................................................................................208

4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات...............................................................................................................................210

4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی ..........................................................................................................................212

4-2-6-وضعیت در آمد ......................................................................................................................................................................214

4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی ........................................................................................................................215

3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ................................................................................................................................................215

4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................215

4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ................................................................................................219

4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8................................................................................................219

4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................221

4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 .............................................................................................223

4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8.............................................................................................223

4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ....................................................................................................................................225

4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4...................................................................................226

4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8..................................................................................227

4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ....................................................................................................................................................228

4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران .......................................................................................229

4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ......................................................................................................................................................230

4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران.........................................................................................231

4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران...........................................................................................................................................232

4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران.............................................................................233

4-4- بخش دوم :آمار استنباطی .......................................................................................................................................................236

4-5-تحلیل پایای...............................................................................................................................................................................236

4-5-1-پایای شاخص های حکمر

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

415

گوگل امروز

700

آنلاین ها

20399

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: