میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  پزشکی / رشته های پزشکی
تاریخ:  29 خرداد 1395
تعداد صفحه:   229
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر: همانطور که می دانیم با افزایش چشمگیر جمعیت و توسعه مدرن و صنعتی شدن شهرها، مشکلات افراد بیشتر، که در کنار این مشکلات مسئله فراغت افراد مطرح شد با توجه به کمبود امکانات فراغتی در جامعه ما باعث شد دست اندرکاران و برنامه ریزان شهری را به فکر انداخت تا به منظور غلبه بر این مشکل راهکارهایی را ارئه کنند که یکی از این راهکارها برای غلبه بر چنین مشکلاتی،استفاده از منابع فراوان و غنی بود که باعث جذب گردشگر شود تا بتواند حضوری فعالانه داشته و در رقابت با کشورهای دیگر در این عرصه سهمی شایسته و درخور داشته باشند.  

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده........................................................................................................................................................... 1

پیشگفتار...................................................................................................................................................... 2

مقدمه........................................................................................................................................................... 3

1-1- طرح مسئله.................................................................................................................................... 6

2-1- اهداف تحقیق................................................................................................................................ 11

3-1-سؤالات اصلی تحقیق................................................................................................................... 13

4-1- فرضیات تحقیق............................................................................................................................ 13

5-1- پیشینه تحقیق.............................................................................................................................. 13

5-1-1-مجموعه مقالت(پیشینه تحقیق)........................................................................ 15

6-1- روش تحقیق................................................................................................................................... 16

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1-2-تعریف و مفهوم گردشگری........................................................................................................ 19

2-2-توریست............................................................................................................................................. 19

3-2-تعریف لغوی بافت فرسوده و قدیمی...................................................................................... 19

4-2-مفهوم بافت قدیم شهری........................................................................................................... 20

5-2-تعریف انواع بافت........................................................................................................................... 20

6-2-نظریه های گردشگری در ایران و جهان.............................................................................. 21

7-2-نگرش ها و دیدگاهها در موردبافت قدیم............................................................................. 22

7-2-1-نگرش موزه ای.......................................................................................................................... 22

7-2-2-نگرش سلولی............................................................................................................................. 23

7-2-3-نگرش ارگانیستی(ارگانیکی)............................................................................................... 24

8-2- مکاتب و نظریات در مورد بافت قدیم.................................................................................. 25

8-2-1-نظریه اوژن ویوله سودو.......................................................................................................... 25

8-2-2-نظریه جان راسکین................................................................................................................. 25

8-2-3-نظریه محافظه کاران.............................................................................................................. 25

8-2-4-نظریه رادیکال........................................................................................................................... 26

8-2-5-نظریه عقلانی............................................................................................................................. 26

9-2-صنعت گردشگری در جهان...................................................................................................... 26

10-2-اولویت های گردشگری و گردشگرها در ایران................................................................ 27

11-2-تجارب جهانی در مورد بافت قدیم...................................................................................... 28

11-2-1-کشور ایتالیا............................................................................................................................. 29

12-2-تجارب ایرانی در مورد بافت قدیم........................................................................................ 29

12-2-1-بافت یزد................................................................................................................................... 29

12-2-12-تجربه منطقه 12 تهران................................................................................................... 29

13-2-جایگاه ایران در گردشگری جهانی...................................................................................... 30

14-2-بافت قدیمی شهرهای ایران................................................................................................... 30

15-2-توسعه درون شهری................................................................................................................... 31

16-2-انواع گردشگری........................................................................................................................... 31

17-2-جاذبه های گردشگری.............................................................................................................. 32

18-2 گردشگری و توسعه پایدار........................................................................................................ 32

19-2-موانع اجتماعی و خدماتی،اجرایی در بخش گردشگری.............................................. 34

20-2-تأثیرات اقتصادی-اجتماعی توریسم(توریسم و ایجاد اشتغال).................................. 34

21-2-شهرهای خشک ایران و قابلیت های توریستی آن........................................................ 35

22-2-نومونه ای از عناصر مشخص و اصلی شهر در دوره ایرانی-اسلامی......................... 35

22-2-1-مسجد....................................................................................................................................... 35

22-2-2-بازار............................................................................................................................................. 37

22-2-3-ارگ و بارو................................................................................................................................ 38

22-2-4-کاروانسراها.............................................................................................................................. 39

22-2-5-محله ها.................................................................................................................................... 40

22-2-6-آب انبارها................................................................................................................................ 40

23-2-بررسی جایگاه بافت تاریخی در سازمان فضایی و ساختار کالبدی شهر امروز.... 41

24-2-شناخت عناصر، ومحوطه های با ارزش تاریخی-فرهنگی،کالبدی-مذهبی.......... 42

25-2-تدقیق اهداف کلی ساماندهی و مداخله در بافت قدیم............................................... 43

26-2-نقاط­ضعف و راهکارهای احیاء بافت قدیم......................................................................... 45

27-2-روش های مرمت شهری......................................................................................................... 45

28-2-نقاط ضعف.................................................................................................................................... 46

29-2-راهکارها جهت تجدید حیات و باز زنده سازی................................................................ 46

30-2-گردشگری شهری و آثار آن بر سیما و فضای شهری................................................... 47

31-2-ضمانت توسعه پایدار گردشگری شهری با حفاظت بافت های قدیمی................. 50

32-2-بافت قدیمی فرهنگ نامه آموختنی یا واژگان دور ریختنی....................................... 53

33-2-اجزا و عناصر شهری بافت قدیمی....................................................................................... 54

33-2-1-چگونگی تغییر و تحولات بافت قدیم............................................................................ 57

34-2-مدلSWOT ............................................................................................................................ 59

 

فصل سوم: منطقه مورد مطالعه

1-مطالعات جغرافیایی شهر سمنان.................................................................................................. 63

1-3-موقع جغرافیایی شهرستان سمنان......................................................................................... 63

2-3-موقع جغرافیایی شهر سمنان................................................................................................... 65

3-3-زمین شناسی منطقه مورد مطالعه......................................................................................... 65

3-3-1-گسل ها....................................................................................................................................... 66

3-3-1-1-گسل سمنان........................................................................................................................ 66

3-3-2-ناهمواری ها............................................................................................................................... 66

3-3-2-1-عوارض زمین........................................................................................................................ 66

3-3-2-2-شیب....................................................................................................................................... 66

3-3-3-توپوگرافی................................................................................................................................... 67

4-3- مطالعات اقلیمی........................................................................................................................... 67

5-3-بررسی پارامترهای اقلیم شناسی در شهر سمنان............................................................ 67

5-3-1-دما................................................................................................................................................. 68

5-3-2-یخبندان...................................................................................................................................... 68

5-3-3-میزان بارندگی.......................................................................................................................... 69

5-3-4-رطوبت نسبی............................................................................................................................ 70

5-3-5-وضعیت باد................................................................................................................................. 72

5-3-5-1-گلباد سمنان........................................................................................................................ 72

6-3-طبقه بندی اقلیمی....................................................................................................................... 73

7-3-پوشش گیاهی................................................................................................................................ 74

8-3-منابع آب........................................................................................................................................... 74

8-3-1-منابع آب زیرزمینی................................................................................................................. 74

8-3-1-1-قنات........................................................................................................................................ 74

8-3-1-2-چاه........................................................................................................................................... 75

8-3-1-3-چشمه..................................................................................................................................... 75

8-3-2-منابع آب سطحی.................................................................................................................... 75

9-3-معادن................................................................................................................................................ 76

2-ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه................................................................................... 76

10-3-تغییرات و تحولات جمعیتی در شهرستان و شهر سمنان.......................................... 76

11-3-بررسی ساختار سنی جمعیت شهر سمنان....................................................................... 77

11-3-1-بعد هرم سنی......................................................................................................................... 78

12-3-ترکیب جمعیت در بافت قدیم.............................................................................................. 79

12-3-1-ترکیب سنی و جنسی بافت قدیم شهر سمنان........................................................ 80

13-3-ساختمان جنسی جمعیت....................................................................................................... 80

14-3-بررسی تعداد و بعد خانوار در شهر سمنان....................................................................... 81

15-3-ویژگی های کیفی جمعیت.................................................................................................... 81

15-3-1-زادو ولد..................................................................................................................................... 81

15-3-2-مرگ و میر.............................................................................................................................. 81

15-3-3-مهاجرت................................................................................................................................... 81

15-3-4-ازدواج و طلاق........................................................................................................................ 82

16-3-نظام استقرار ساکنین بافت قدیم شهر سمنان................................................................ 82

16-3-1-روند جابجایی جمعیت درون شهری در بافت قدیم................................................. 82

17-3-تحولات جمعیتی........................................................................................................................ 83

3-ویژگی انسانی منطقه مورد مطالعه.............................................................................................. 84

18-3-بررسی­وضعیت درصد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی.................................... 84

19-3-ساختار اقتصادی سمنان.......................................................................................................... 85

20-3-نسبت جمعیت فعال و بیکاران شهر سمنان.................................................................... 86

21-3-ویژگی بخش های اقتصادی................................................................................................... 87

21-3-1-کشاورزی.................................................................................................................................. 87

21-3-2-صنعت و معدن...................................................................................................................... 89

21-3-3-خدمات..................................................................................................................................... 89

22-3-گردشگری در شهر سمنان..................................................................................................... 90

22-3-1-تعداد جهانگردان خارجی استفاده کننده از هتل ها در استان سمنان............ 90

23-3-بررسی میزان و انواع مشاغل دربافت قدیمی سمنان................................................... 91

23-3-1-بررسی مشاغل و اصناف قدیمی در بازار سمنان...................................................... 93

24-3-وجه تسمیه شهر سمنان.......................................................................................................... 94

25-3-شناخت و تحلیل ساختار کالبدی بافت قدیم در برابرجدید(شهر سمنان).......... 96

26-3-جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهر سمنان..................................................................... 97

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه..................................................................................................................................................... 103

1-4-معرفی داده ها......................................................................................................................... 103

2-4-پیدایش شهر سمنان............................................................................................................. 103

2-4-تعیین محدوده بافت بافت قدیمی شهر سمنان.......................................................... 105

3-4-شناخت و معرفی ساختار بافت قدیمی شهر سمنان................................................. 105

4-4-شناخت عناصر،فضاها و محوطه های با ارزش­تاریخی-فرهنگی،کالبدی ومذهبی.................... 109

4-4-1-ارزشمندی بناها بر اساسفرهنگی و اجتماعی......................................................... 110

4-4-2-ارزشمندی بناها به دلیل دارا بودن جنبه هایی از مهارتهای ویژه در ساخت بنا................ 110

4-4-3-ارزشمندی بنا به دلیل تعلقات آیینی و نمادین و ارتباط با آداب و سنن ملی و مذهبی.. 110

4-4-4-ارزشمندی بناهای قدیمی به دلیل قابلیت استفاده از آن برای عملکرد امروزی................. 110

5-4-عناصر ارزشمند بافت قدیمی از نظر باستان شناسی و علمی................................ 111

5-4-1-قلعه ها.................................................................................................................................. 111

5-4-2-برج.......................................................................................................................................... 114

5-4-3-آتشگاه................................................................................................................................... 115

5-4-4-کاروانسراها و رباط­ها........................................................................................................ 115

5-4-5-تیمچه ها.............................................................................................................................. 117

5-4-6-دارالحکومه........................................................................................................................... 118

5-4-7-ارگ........................................................................................................................................ 118

5-4-8-مساجد.................................................................................................................................. 120

5-4-9-مدارس قدیمی................................................................................................................... 125

5-4-10-امامزاده و بقاع متبرکه................................................................................................. 125

5-4-11-آرامگاه­ها و معابر............................................................................................................. 134

5-4-12-بازارها.................................................................................................................................. 137

5-4-13-حمام­ها............................................................................................................................... 142

5-4-14-آب انبارها.......................................................................................................................... 145

5-4-15-آسیاب های آبی............................................................................................................. 150

5-4-16-میادین و راسته های شهر سمنان........................................................................... 150

5-4-17-معابر بافت قدیم............................................................................................................. 151

5-4-18-محله ها............................................................................................................................. 153

5-4-19-نمونه ای از خانه های قدیمی.................................................................................... 153

5-4-19-1-خانه های قدیمی فامیلی...................................................................................... 153

5-4-19-2-خانه قدیمی دکتر معتمد...................................................................................... 154

5-4-19-3-خانه قدیمی رنجبران.............................................................................................. 154

5-4-19-4-خانه قدیمی کلانتر.................................................................................................. 155

5-4-19-5-خانه قدیمی تدین.................................................................................................... 155

6-4-گذرهای محله ای................................................................................................................... 155

7-4-شکل توده ساختمانی خانه های قدیمی........................................................................ 158

8-4-بررسی چگونگی پراکنش مکان های با ارزش در ساختار کالبدی شهر دیروز وامروز.............. 160

9-4-محیط طبیعی و آثار آن بر کالبد بافت قدیمی........................................................... 163

9-4-1-محیط طبیعی و مصالح ساختمانی بافت قدیم...................................................... 164

9-4-2-محیط طبیعی و شبکه معابر بافت قدیم.................................................................. 164

10-4-بررسی نقش و عملکرد اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بافت قدیم در ارتباط با شهر............ 165

10-4-1-بررسی نقش اقتصادی بافت قدیم............................................................................ 165

10-4-2-بررسی نقش اجتماعی-فرهنگی بافت قدیم......................................................... 165

11-4-چرخه احیاء و بهسازی بافت قدیمی سمنان............................................................. 166

12-4-میزان تأسیسات و تجهیزات و امکانات رفاهی موجود در بافت قدیم............. 167

13-4- تعداد بازدید کنندگان از موزه حمام پهنه(حمام حضرت)................................ 169

2-تجزیه و تحلیل یافته ها............................................................................................................. 169

14-4-بررسی اثرات گردشگری عناصر بافت قدیم............................................................... 169

14-4-1- بررسی اثرات اقتصادی گردشگری عناصر بافت قدیم.................................... 169

14-4-2- بررسی اثرات اجتماعی،فرهنگی و مذهبی پتانسیل های گردشگری عناصر بافت قدیم. 171

15-4-تحلیل با استفاده از SWOT ....................................................................................... 173

15-4-1-عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری در بافت مطالعه شده................................. 173

15-4-2- عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری در بافت مطالعه شده.............................. 174

16-4-تحلیل نقاط قوت،ضعف، فرصت ها و تهدیدها......................................................... 183

17-4-اولویت بندی نهایی............................................................................................................. 187

فصل پنجم: آزمون فرضیات،پیشنهادات و نتیجه گیری

1-5- آزمون فرضیات ............................................................................................................................. 193

2-5-تنگناها ومشکلات.......................................................................................................................... 195

3-5- پیشنهادات.................................................................................................................................... 196

نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 200

 

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

50

گوگل امروز

452

آنلاین ها

6761

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43027

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: