امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : admin
 • دسته بندی : علوم پایه / رشته شیمی
 • تاریخ : 4 خرداد 1395
  83 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : توليد اسيد سيتريك از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  شرح مختصر: توليد اسيدهاي آلي به دليل كاربرد وسيع آنها در صنايع مختلف از ديرباز مورد مطالعه و بررسي بوده است. از جمله اسيدهاي آلي مورد استفاده، اسيد سيتريك است كه داراي مصارف متعددي در صنايع غذايي، دارويي، بهداشتي و ساير صنايع مي‌باشد كه به دليل غيرسمي بودن، اسيديتة مناسب، قابليت بافري و . . . هر سال به مقدار %2-3 بر ميزان مصرف آن افزوده مي‌گردد. از اولين كشورهايي كه در اين زمينه تلاش كردند، ايتاليا، آمريكا، انگلستان و چند كشور اروپايي بودند كه در قرون 18 و 19 به روش شيميايي اقدام به اين عمل نمودند و تقريباً از اوايل قرن 20 روشهاي بيوتكنولوژي در سراسر دنيا رايج شدند كه هنوز هم كاربرد دارند.  

  فهرست مندرجات
  عنوان صفحه
  ديباچه......................................................................................................................... 1
  فصل اول: شناخت كلي اسيد سيتريك ..................................................................... 2
  مقدمه.......................................................................................................................... 3
  1-1) پيشينه............................................................................................................... 4
  1-2) سوبستراهاي استفاده شده باي توليد اسيد سيتريك.......................................... 6
  1-3) خواص فيزيكي اسيد سيتريك ....................................................................... 7
  1-4) خواص شيميايي اسيد سيتريك ....................................................................... 11
  1-5) منابع طبيعي اسيد سيتريك .............................................................................. 13
  1-6) كاربرد اسيد سيتريك ....................................................................................... 15
  1-7) مشتقات اسيد سيتريك .................................................................................... 20
  1-7-1) نمكها............................................................................................................ 20
  1-7-2) استرها........................................................................................................... 21
  فصل دوم: بيوشيمي تخمير و متابوليسم توليد اسيد سيتريك ................................... 23
  2-1) بيوشيمي تخمير................................................................................................ 24
  2-2) بيو شيمي تخمير............................................................................................... 24
  2-2-1) تشكيل اسيد سيتريك از پيرووات................................................................ 27
  فصل سوم: روشهاي توليد اسيد سيتريك ................................................................. 31
  3-1) M.Oهاي مولد اسيد سيتريك......................................................................... 32
  3-1-1) مخمرها........................................................................................................ 33
  3-1-2) آسپرژيلوس نايجر........................................................................................ 33
  3-1-2-1) روش جداسازي سويه A.niger مولد اسيد سيتريك ............................ 34
  3-1-2-2) شناسايي اختصاصي A.niger................................................................. 35
  3-2) روش كشت سطحي ........................................................................................ 37
  3-3) روش كشت غوطه‌ور ...................................................................................... 37
  3-4) تخمير در بستر جامد........................................................................................ 38
  3-4-1) روش تخمير كوجي..................................................................................... 38
  3-5) تأثير شرايط محيطي بر توليد اسيد سيتريك .................................................... 39
  3-5-1) شرايط تغذيه‌اي A.niger ........................................................................... 39
  3-5-2) تأثير فلزات trace در توليد اسيد سيتريك ................................................. 40
  3-5-3) تأثير نيتروژن و فسفر در توليد اسيد سيتريك ............................................ 40
  3-5-4) تأثير متانول در توليد اسيد سيتريك ............................................................ 41
  فصل چهارم: تخمير در بستر جامد (SSF) ............................................................... 42
  4-1) تعريف كشت حالت جامد................................................................................ 43
  4-2) تفاوتهاي اساسي بين كشت حالت جامد و كشت غوطه ور............................ 44
  4-3) مقايسة كشت حالت جامد با ساير فرآيندهاي تخميري .................................. 46
  4-4) مزايايي سيستم كشت حالت جامد .................................................................. 48
  4-5) معايب سيستم كشت حالت جامد.................................................................... 48
  4-6) مراحل اصلي فرآيند كشت حالت جامد ......................................................... 49
  4-7) پارامترهاي مؤثر بر فرايند SSF در توليد اسيد سيتريك ................................. 50
  فصل پنجم: كاه گندم ................................................................................................ 52
  5-1) تعريف كاه و ويژگيهاي ساختاري .................................................................. 53
  5-1-1) كربوهيدراتهاي ساختماني .......................................................................... 54
  5-1-1-1) سلولز ..................................................................................................... 54
  5-1-1-2) همي سلولز.............................................................................................. 55
  5-1-1-2) ليگنين .................................................................................................... 55
  5-2) تركيب شيميايي كاه گندم ................................................................................ 59
  5-3) پيش تيمار (Pretreatment) كاه گندم ............................................................ 59
  5-3-1) روشهاي فيزيكي پيش تيمار كاه گندم ........................................................ 60
  5-3-1-1) پيش تيمار كاه گندم با بخار ................................................................... 60
  5-3-2) روشهاي شيميايي پيش تيمار كاه گندم ....................................................... 61
  5-3-2-1) پيش تيمار كاه با اوره ............................................................................. 63
  5-3-3) پيش تيمار بيولوژيكي كاه گندم .................................................................. 63
  فصل ششم: جداسازي و خالص‌سازي اسيد سيتريك .............................................. 64
  6-1) استخراج اسيد سيتريك ................................................................................... 65
  6-1-1) فروشويي (Leaching)................................................................................ 65
  6-1-2) روش رسوبگيري ........................................................................................ 66
  6-1-3) روش استفاده از استخراج با حلال ............................................................. 68
  6-1-4) روش استفاده از غشاء ................................................................................ 69
  6-1-5) مقايسه بين روشهاي مختلف جداسازي اسيد.............................................. 70
  6-2) خالص سازي اسيد سيتريك ........................................................................... 71
  فصل هفتم: بررسي جنبة اقتصادي ............................................................................ 73
  7-1) كشورهاي عمدة‌ توليد كننده و مصرف كنندة محصول ................................... 74
  7-2) اهميت اقتصادي طرح ..................................................................................... 74
  7-3) ميزان واردات اسيد سيتريك ........................................................................... 75
  7-4) واحدهاي توليدي و واحدهاي در دست اجراي اسيد سيتريك ...................... 78
  منابع مورد استفاده ..................................................................................................... 81

   

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات