میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  علوم پایه / رشته شیمی
تاریخ:  4 خرداد 1395
تعداد صفحه:   83
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر: توليد اسيدهاي آلي به دليل كاربرد وسيع آنها در صنايع مختلف از ديرباز مورد مطالعه و بررسي بوده است. از جمله اسيدهاي آلي مورد استفاده، اسيد سيتريك است كه داراي مصارف متعددي در صنايع غذايي، دارويي، بهداشتي و ساير صنايع مي‌باشد كه به دليل غيرسمي بودن، اسيديتة مناسب، قابليت بافري و . . . هر سال به مقدار %2-3 بر ميزان مصرف آن افزوده مي‌گردد. از اولين كشورهايي كه در اين زمينه تلاش كردند، ايتاليا، آمريكا، انگلستان و چند كشور اروپايي بودند كه در قرون 18 و 19 به روش شيميايي اقدام به اين عمل نمودند و تقريباً از اوايل قرن 20 روشهاي بيوتكنولوژي در سراسر دنيا رايج شدند كه هنوز هم كاربرد دارند.  
فهرست مندرجات
عنوان صفحه
ديباچه......................................................................................................................... 1
فصل اول: شناخت كلي اسيد سيتريك ..................................................................... 2
مقدمه.......................................................................................................................... 3
1-1) پيشينه............................................................................................................... 4
1-2) سوبستراهاي استفاده شده باي توليد اسيد سيتريك.......................................... 6
1-3) خواص فيزيكي اسيد سيتريك ....................................................................... 7
1-4) خواص شيميايي اسيد سيتريك ....................................................................... 11
1-5) منابع طبيعي اسيد سيتريك .............................................................................. 13
1-6) كاربرد اسيد سيتريك ....................................................................................... 15
1-7) مشتقات اسيد سيتريك .................................................................................... 20
1-7-1) نمكها............................................................................................................ 20
1-7-2) استرها........................................................................................................... 21
فصل دوم: بيوشيمي تخمير و متابوليسم توليد اسيد سيتريك ................................... 23
2-1) بيوشيمي تخمير................................................................................................ 24
2-2) بيو شيمي تخمير............................................................................................... 24
2-2-1) تشكيل اسيد سيتريك از پيرووات................................................................ 27
فصل سوم: روشهاي توليد اسيد سيتريك ................................................................. 31
3-1) M.Oهاي مولد اسيد سيتريك......................................................................... 32
3-1-1) مخمرها........................................................................................................ 33
3-1-2) آسپرژيلوس نايجر........................................................................................ 33
3-1-2-1) روش جداسازي سويه A.niger مولد اسيد سيتريك ............................ 34
3-1-2-2) شناسايي اختصاصي A.niger................................................................. 35
3-2) روش كشت سطحي ........................................................................................ 37
3-3) روش كشت غوطه‌ور ...................................................................................... 37
3-4) تخمير در بستر جامد........................................................................................ 38
3-4-1) روش تخمير كوجي..................................................................................... 38
3-5) تأثير شرايط محيطي بر توليد اسيد سيتريك .................................................... 39
3-5-1) شرايط تغذيه‌اي A.niger ........................................................................... 39
3-5-2) تأثير فلزات trace در توليد اسيد سيتريك ................................................. 40
3-5-3) تأثير نيتروژن و فسفر در توليد اسيد سيتريك ............................................ 40
3-5-4) تأثير متانول در توليد اسيد سيتريك ............................................................ 41
فصل چهارم: تخمير در بستر جامد (SSF) ............................................................... 42
4-1) تعريف كشت حالت جامد................................................................................ 43
4-2) تفاوتهاي اساسي بين كشت حالت جامد و كشت غوطه ور............................ 44
4-3) مقايسة كشت حالت جامد با ساير فرآيندهاي تخميري .................................. 46
4-4) مزايايي سيستم كشت حالت جامد .................................................................. 48
4-5) معايب سيستم كشت حالت جامد.................................................................... 48
4-6) مراحل اصلي فرآيند كشت حالت جامد ......................................................... 49
4-7) پارامترهاي مؤثر بر فرايند SSF در توليد اسيد سيتريك ................................. 50
فصل پنجم: كاه گندم ................................................................................................ 52
5-1) تعريف كاه و ويژگيهاي ساختاري .................................................................. 53
5-1-1) كربوهيدراتهاي ساختماني .......................................................................... 54
5-1-1-1) سلولز ..................................................................................................... 54
5-1-1-2) همي سلولز.............................................................................................. 55
5-1-1-2) ليگنين .................................................................................................... 55
5-2) تركيب شيميايي كاه گندم ................................................................................ 59
5-3) پيش تيمار (Pretreatment) كاه گندم ............................................................ 59
5-3-1) روشهاي فيزيكي پيش تيمار كاه گندم ........................................................ 60
5-3-1-1) پيش تيمار كاه گندم با بخار ................................................................... 60
5-3-2) روشهاي شيميايي پيش تيمار كاه گندم ....................................................... 61
5-3-2-1) پيش تيمار كاه با اوره ............................................................................. 63
5-3-3) پيش تيمار بيولوژيكي كاه گندم .................................................................. 63
فصل ششم: جداسازي و خالص‌سازي اسيد سيتريك .............................................. 64
6-1) استخراج اسيد سيتريك ................................................................................... 65
6-1-1) فروشويي (Leaching)................................................................................ 65
6-1-2) روش رسوبگيري ........................................................................................ 66
6-1-3) روش استفاده از استخراج با حلال ............................................................. 68
6-1-4) روش استفاده از غشاء ................................................................................ 69
6-1-5) مقايسه بين روشهاي مختلف جداسازي اسيد.............................................. 70
6-2) خالص سازي اسيد سيتريك ........................................................................... 71
فصل هفتم: بررسي جنبة اقتصادي ............................................................................ 73
7-1) كشورهاي عمدة‌ توليد كننده و مصرف كنندة محصول ................................... 74
7-2) اهميت اقتصادي طرح ..................................................................................... 74
7-3) ميزان واردات اسيد سيتريك ........................................................................... 75
7-4) واحدهاي توليدي و واحدهاي در دست اجراي اسيد سيتريك ...................... 78
منابع مورد استفاده ..................................................................................................... 81

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

22

گوگل امروز

290

آنلاین ها

6273

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42209

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: