میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  25 اردیبهشت 1395
تعداد صفحه:   113
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر: هدف از این پژوهش بررسی رابطه سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی اقتصاد ایران با تاکید بر رابطه بلندمدت میان آن ها است. برای این منظور یک شاخص معکوس از سرمایه اجتماعی و یک شاخص اساسی از توسعه مالی به کار گرفته شد و سپس به کمک الگوی تصحیح خطای برداری، ضرایب مدل تخمین زده شد. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در اقتصاد ایران داشته و یک رابطه سببی یک سویه از سرمایه اجتماعی به توسعه مالی برقرار است.    

فهرست مطالب

 

فصل اول - مقدمه و کلیات تحقیق...................................................................................................1

1-1) مقدمه..........................................................................................................................................2

2-1) بیان مسئله و اهمیت آن..............................................................................................................2

3-1) اهداف پژوهش...........................................................................................................................4

1-3-1) هدف کلی..............................................................................................................................4

2-3-1) اهداف اختصاصی..................................................................................................................4

4-1) فرضیات و سوالات پژوهش.......................................................................................................4

1-4-1) فرضیات پژوهش...................................................................................................................4

2-4-1) سوالات پژوهش....................................................................................................................4

5-1) قلمرو پژوهش............................................................................................................................5

1-5-1) قلمرو موضوعی.....................................................................................................................5

2-5-1) قلمرو زمانی...........................................................................................................................5

3-5-1) قلمرو مکانی..........................................................................................................................5

6-1) واژگان پژوهش...........................................................................................................................5

فصل دوم - ادبیات و پیشینه تحقیق..................................................................................................6

1-2) مبانی نظری.................................................................................................................................7

1-1-2) سرمایه اجتماعی.....................................................................................................................7

1-1-1-2) مقدمه.................................................................................................................................7

2-1-1-2) اشکال سرمایه....................................................................................................................9

3-1-1-2) تعریف سرمایه اجتماعی....................................................................................................9

4-1-1-2) سطوح سرمایه اجتماعی..................................................................................................11

5-1-1-2) نظریه های سرمایه اجتماعی............................................................................................13

6-1-1-2) انواع سرمایه اجتماعی.....................................................................................................13

7-1-1-2) اهمیت سرمایه اجتماعی..................................................................................................14

8-1-1-2) ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی.................................................................................15

9-1-1-2) سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی............................................................................16

10-1-1-2) اندازه گیری سرمایه اجتماعی........................................................................................17

2-1-2) توسعه مالی..........................................................................................................................20

1-2-1-2) مقدمه..............................................................................................................................20

2-2-1-2) تعریف توسعه مالی.........................................................................................................22

3-2-1-2) اهمیت و کارکردهای توسعه مالی...................................................................................24

4-2-1-2) عوامل موثر بر توسعه مالی..............................................................................................29

5-2-1-2) نظام مالی ایران................................................................................................................31

6-2-1-2) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی....................................................................................33

7-2-1-2) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی.......................................................................................35

8-2-1-2) اندازه گیری توسعه مالی..................................................................................................40

2-2) شواهد تجربی...........................................................................................................................46

1-2-2) سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی.................................................................................46

2-2-2) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی........................................................................................48

3-2-2) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی............................................................................................50

فصل سوم - روش تحقیق................................................................................................................54

1-3) مقدمه........................................................................................................................................55

2-3) فرضیات پژوهش......................................................................................................................55

3-3) نوع پژوهش..............................................................................................................................55

4-3) جامعه آماری............................................................................................................................55

5-3) قلمرو پژوهش..........................................................................................................................55

6-3) روش جمع آوری اطلاعات......................................................................................................56

7-3) ابزار پژوهش............................................................................................................................56

8-3) آزمون های پژوهش..................................................................................................................56

1-8-3) آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون......................................................................................56

2-8-3) آزمون همجمعی جوهانسن..................................................................................................57

3-8-3) الگوي تصحیح خطاي برداري.............................................................................................59

9-3) متغیرهای پژوهش.....................................................................................................................60

1-9-3) شاخص سرمایه اجتماعی.....................................................................................................61

2-9-3) شاخص توسعه مالی............................................................................................................61

3-9-3) متغیرهاي برونزا...................................................................................................................62

10-3) الگوي پیشنهادی....................................................................................................................62

فصل چهارم - محاسبات و یافته های تحقیق.................................................................................65

1-4) مقدمه........................................................................................................................................66

2-4) نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون..................................................................................66

3-4) نتایج آزمون همجمعی جوهانسن.............................................................................................68

4-4) نتایج تخمین ضرایب مدل با استفاده از الگوي تصحیح خطاي برداري....................................70

فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات...........................................................................................72

1-5) خلاصه پژوهش........................................................................................................................73

2-5) نتیجه گیري..............................................................................................................................74

3-5) پیشنهادات براي پژوهش هاي آتی...........................................................................................76

4-5) محدودیت هاي پژوهش...........................................................................................................77

پیوست...............................................................................................................................................78

منابع و مآخذ.....................................................................................................................................88

چکیده انگلیسی..............................................................................................................................104


فهرست جداول

 

جدول 1-4).......................................................................................................................................67

جدول 2-4).......................................................................................................................................67

جدول 3-4).......................................................................................................................................69

جدول 4-4).......................................................................................................................................69

جدول 5-4).......................................................................................................................................70


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

5

گوگل امروز

69

آنلاین ها

1130

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: