میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  14 اردیبهشت 1395
تعداد صفحه:   80
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر: افزایش مصرف انرژي به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد محیط زیست و اقتصاد صنعتی تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که در تحلیل‌هاي کاربردي گاهی اوقات عامل انرژي به‌طور جداگانه در تابع تولید لحاظ می‌شود و در تابع تولید به عنوان نهاده مولد- جریان یا ذخیره- وارد می‌شود.[1] بدین سببتوجه به انرژي و مصرف آن در تولید و مسائل اقتصادي از اهمیت بسزایی برخوردار است. هر چند که مصرف انرژي یکی از عوامل مهم توسعه هر کشوري می‌باشد، اما باید توجهنمود که مصرف سوخت‌هاي فسیلی ضمن تجدیدناپذیر بودن، سبب آلودگی‌هاي متعدد زیست محیطی نیز می‌گردند. لذا مصرف بهینه انرژيدر کلیه فرآیندهاي توسعه اقتصادي باید به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه در نظر گرفته شود. از سویی شدت انرژي شاخصی است که مصرف بهینه انرژي را نشان می‌دهد. عوامل بسیاري درتعیین شدت انرژي یک کشور مؤثر می‌باشد. شدت انرژي می‌تواند متأثر از سطح استانداردهاي زندگی، عوامل آب و هوایی یا ساختار اقتصادي یک کشور مؤثر باشد. کشورهایی که داراي سطح بالاتري از استاندارد زندگی هستند مصرف بیشتري داشته و در نتیجه این امر بر شدت انرژي آن‌ها تأثیر می‌گذارد (پرمن و گیل ري، 1382).  [2]

فهرست مطالب

فصل یکم: چارچوب پژوهش.... 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت موضوع و اهداف تحقیق.. 4

1-4- سؤال اصلی تحقیق.. 5

1-5- فرضیه تحقیق.. 5

1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 5

1-7- تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی.. 5

فصل دوم: ادبیات پژوهش و مروری بر مطالعات انجام شده. 6

1.2. ادبیات پژوهش.... 7

1.1.2. مقدمه. 7

2.1.2. شدت انرژی.. 9

3.1.2. اهميت شاخص شدت انرژي.. 10

4.1.2. شدت انرژي وكارآيي انرژي.. 11

5.1.2. شدت انرژي وكارآيي اقتصاد. 11

6.1.2. اهمیت و جایگاه بخش انرژی در اقتصاد جهان.. 12

7.1.2. تبیین و معرفی انواع منابع انرژی.. 13

1.7.1.2. منابع انرژی تجدید ناپذیر. 14

2.7.1.2. منابع انرژي تجدید پذیر. 17

8.1.2. بررسی روند تحولات در ارتباط با بخش انرژی در اقتصاد. 18

2.2.چهارچوب نظری پژوهش..... 27

2-3- مروری بر مطالعات انجام شده 30

2-3-1- مطالعات خارجی.. 30

2-3-2- مطالعات داخلی.. 37

فصل سوم: معرفی مدل و روش‏شناسی پژوهش.... 38

3-1- مقدمه. 39

3-2- مدل تحقیق.. 39

3-3- روش تحقیق.. 40

3-4- جامعه آماری و حجم آن.. 40

3-5- مدل پانل دیتا 40

3-5-1. صورت‌بندی مدل پانل دیتا 41

3-5-2. اثر ثابت و اثر تصادفی.. 42

3-5-3. مزایای پانل دیتا 43

3-5-4. آزمونهای تشخیصی.. 44

فصل چهارم: یافته‏های پژوهش.... 46

4-1- مقدمه. 47

4-2- تجزیه و تحلیل نتایج تجربی.. 47

4-3- نتیجه‌گیری.. 51

فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادها 52

5-1- بحث و نتیجه‌گیری... 53

5-2- پیشنهادات.. 53

5-2-1- پیشنهادات سیاست‌گذاری.. 53

5-2-2- پيشنهادات فرعی برای سياستگذاري.. 53

5-2-3- پيشنهاداتي براي پژوهشهاي آتي.. 54

منابع.. 55

پیوست‏ها 60

پیوست 1- معادلات تخمین.. 61

پیوست 2- نتایج آزمون‌‌های تشخیصی.. 62

پیوست 3- نتایج برآورد نهایی مدل‌ها 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست جدول‏ها

جدول 1: ترکیب عرضه حامل‌های اصلی انرژی در سال 2012 بر حسب میلیون تن معادل نفت خام. 19

جدول 2: تولید نفت خام در جهان بر حسب هزار بشکه در روز 20

جدول 3: میزان تولید گاز طبیعی در جهان(میلیارد مترمکعب) 22

جدول 4: میزان مصرف انرژی اولیه در جهان(میلیون تن معادل نفت خام) 23

جدول 5: مصرف کل انرژی به تفکیک سوخت‌ها در جهان در سال 2012. 24

جدول 6: تولید ناخالص داخلی، مصرف سرانه انرژی، شدت انرژی در مناطق مختلف جهان در سال 2010. 26

جدول 7: میزان صادرات و واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی در جهان(هزار بشکه در روز) 27

جدول 8: میزان صادرات و واردات گاز طبیعی(میلیارد مترمکعب) در جهان در سال 2010. 27

جدول 9: خلاصه مطالعات انجام شده در مورد ارتباط مصرف انرژی و رشد اقتصادی.. 35

جدول 10: خلاصه مطالعات صورت گرفته در مورد رابطه بین آزادسازی تجاری و مصرف انرژی.. 36

جدول 11: نتایج آزمون‌های تشخیصی.. 48

جدول 11: نتایج برآورد مدل سرانه مصرف انرژی.. 49

جدول 11: نتایج برآورد مدل شدت انرژی.. 50


فهرست شکل‏ها

شکل 1: انرژی‌های تجدید پذیر و ضایعات.. 16

 

 

 

 


فهرست نمودار‏ها

نمودار 1: توزیع تولید نفت خام در جهان در سال 2012. 20

نمودار 2: تولید نفت خام (هزار بشکه در روز) در کشورهای برتر در سال 2012. 21

نمودار 3: توزیع تولید گاز طبیعی در جهان در سال 2012. 22

نمودار 4: تولید گاز طبیعی(میلیون مترمکعب) در کشورهای برتر سال 2012. 23

نمودار 5: توزیع مصرف انرژی اولیه در مناطق مختلف جهان در سال 2012. 25

نمودار 6: مصرف انرژی اولیه (میلیون تن معادل نفت خام) در کشورهای پرمصرف سال 2012. 25

 فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

2

گوگل امروز

81

آنلاین ها

636

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: