امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : admin
 • دسته بندی : روش تحقیق
 • تاریخ : 11 اردیبهشت 1395
  140 صفحه
  قالب بندی : DOC
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

  ‎ قالب بندی : DOC

  قیمت : 5000

  شرح مختصر:رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "برچسب زنی "یا "انگ زنی " در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند

  مقدمه.........................................................................................................................................................................1

  1-بیان مساله............................................................................................................................................................2

  2-اهمیت و چرایی تحقیق ...................................................................................................................................4

  3-پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................4

  4-پرسش های تحقیق...........................................................................................................................................5

  5-فرضیه های تحقیق............................................................................................................................................6

  6-اهداف تحقیق......................................................................................................................................................6

  7-روش تحقیق........................................................................................................................................................7

  8-سازمان دهی تحقیق..........................................................................................................................................7

  فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..9

  گفتار اول: مفاهیم ....................................................................................................................11

  الف ـ مفهوم کودک و نوجوان ...............................................................................................................11

  ب-انواع کودک و نوجوان ......................................................................................................................12

  1-کودکان و نوجوانان در معرض خطر ................................................................................12

  2-کودکان و نوجوانان بزهدیده.............................................................................................13

  3-کودکان و نوجوانان معارض قانون ..................................................................................13

  ج ـ برچسب زنی .....................................................................................................................................14

  دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ..............................................................................................15


  گفتار دوم: تاریخچه .......................... 16

  گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ..........................19

  الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده 20

  ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده ............................................. 22

  فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی .............................................. 25

  گفتار اول: اصول مشترک ....................... 28

  الف ـ اصل برائت .......................... 28

  ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها .... 31

  ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات ............. 33

  د ـ اصل فردی کردن مجازات ها .............. 37

  1-فردی کردن تقنینی ..........................................................................................................38

  2-فردی کردن قضایی ...........................................................................................................40

  3-فردی کردن اجرایی ...........................................................................................................42

  ه ـ اصل تساوی سلاح ها...................... 43

  و-اصل قابل اعتراض بودن احکام......... .......................................................................................46

  گفتار دوم: اصول اختصاصی ..................... 47

  الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ......... 47

  ب ـ اصل عدم مداخله ....................... 48

  ج ـ اصل مخدوش بودن اراده ................. 51

  د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری ....... 53

  ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی .............. 56

  و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی............ 59

  ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم...60

  فصل سوم: راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان.................................................. 63

  گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه... 65

  الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان 65

  1ـ اخطار............................. 69

  2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم......... 71

  3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی .....................................................................72

  ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . 73

  1ـ تعلیق تعقیب ...................... 76

  2ـ میانجیگری ........................ 80

  3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان

  آخرین راهکار................... 82

  ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی........ 86

  گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن 88

  الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان.. 88

  ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی 92

  1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی 92

  2ـ تعویق صدور رأی.................... 93

  3ـ تعلیق اجرای مجازات................ 95

  4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی........... 96

  5ـ آزادی مشروط ..................... 100

  ج ـ مراقبت بعد از خروج ............. 102

  نتیجه گیری و پیشنهادها................................................... 106

  فهرست منابع .............................................................................................................................................113


  جدیدترین مطالب
  تبلیغات