میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  22 فروردین 1395
تعداد صفحه:   39
قالب بندی : pdf
نویسنده:   azhdari
قیمت:  5000 تومان


مقدمه 1386 هيئت پذيرش اوراق بهادار، شركت فولاد خوزستان /2/ 1383 و 18 /5/ به استناد مصوبات مورخ 26 (سهامي عام ) به ص ورت مشروط در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است . با توجه به تعهدات و اقدامات 1386 به عنوان چهارصد و /5/ به عمل آمده در زمينة تحقق كلية موارد مشروط پذيرش، نام شركت از تاريخ 9 ساخت آهن و فولاد » گروه و طبقة ،« ساخت فلزات اساسي » سي و هفتمين شركت پذيرفته شده در بخش در فهرست نرخ هاي تابلوي فرعي بورس اوراق «(Fekhoz) فخوز » 27 و نماد -10- و با كد 17 « اساسي بهادار تهران درج شده است.  
فهرست مطالب
مقدمه .................................................................................................................................................................... 3
-1 معرفي شركت................................................................................................................................................ 3
-1-1 تاريخچه ............................................................................................................................................... 3
-1-2 موضوع فعاليت..................................................................................................................................... 4
-1-3 سهامداران ............................................................................................................................................ 4
-1-4 مديران .................................................................................................................................................. 5
-1-5 ساختار نيروي انساني........................................................................................................................... 6
-2 فعاليت و عمليات ............................................................................................................................................ 7
-2-1 محل فعاليت اصلي............................................................................................................................... 7
-2-2 دارايي هاي ثابت................................................................................................................................... 7
-2-3 محصولات ............................................................................................................................................ 8
-2-4 فرآيند توليد .......................................................................................................................................... 9
-2-5 ظرفيت توليد ( اسمي و واقعي ) ............................................................................................................. 9
-2-6 مواد اولي ه و منابع تأمين آن ............................................................................................................... 10
-2-7 بازار محصولات و رق با ....................................................................................................................... 10
-2-8 طرح هاي توسعه................................................................................................................................. 11
-3 اطلاعات تول يد و فروش ............................................................................................................................... 12
-3-1 توليد واقع ي......................................................................................................................................... 12
-3-2 تركيب بهاي تمام شده تو ليد ............................................................................................................. 12
-3-3 تغييرات نرخ مواد او ليه....................................................................................................................... 13
-3-4 فروش................................................................................................................................................. 13
-3-5 نحوة ق يمت گذار ي و فروش محصولات ............................................................................................ 14
-3-6 تغييرات نرخ فروش............................................................................................................................ 14
-3-7 قراردادهاي مهم ................................................................................................................................. 15
-4 اطلاعات ما لي.............................................................................................................................................. 16
-4-1 صورت سود و زيان ............................................................................................................................ 16
-4-2 ترازنامه............................................................................................................................................... 18
-4-3 نسبت هاي مالي.................................................................................................................................. 21
-4-4 بودجه ................................................................................................................................................. 22
-4-5 حسابرس و بازرس قانو ني شركت..................................................................................................... 22
-5 پذيرش در بورس ......................................................................................................................................... 23
-5-1 فرآيند پذ يرش.................................................................................................................................... 23
اميدنامة پذيرش و درج شركت فولاد خوزستان (سهامي عام)
شركت بورس اوراق بهادار تهران (سهامي عام) مردادماه 1386 مديريت پذيرش اوراق بهادار
2/29
-5-1-1 اقدامات انجام شده ................................................................................................................... 23
-5-1-2 شرايط پذ يرش.......................................................................................................................... 23
-5-1-3 احراز شرايط پذ يرش................................................................................................................ 26
-5-2 نكات قابل توجه در زمان درج ........................................................................................................... 29
-5-2-1 دعاوي حقوقي له يا عليه شركت............................................................................................. 29
-5-2-2 نكات مهم گزارش حسابرس و بازرس قانو ني شركت............................................................ 29
-5-2-3 رو يداده اي مهم بعد از تار يخ ترازنامه ...................................................................................... 29
-5-3 عرضة سهام شركت در بورس ........................................................................................................... 29
-5-3-1 كارگزار معرف........................................................................................................................... 29
-5-3-2 تعهدات سهامدار عمده ............................................................................................................. 29
فهرست نمايه ها
نمايه 1 - تغييرات سرمايه شركت....................................................................................................................... 4
نمايه 2 - آخرين تركيب سهامداران .................................................................................................................... 4
نمايه 3 - مديران و سوابق حرفه اي مربوط ........................................................................................................ 5
نمايه 4 - تركيب نيروي انساني.......................................................................................................................... 6
نمايه 5 - تركيب دارايي هاي ثابت...................................................................................................................... 7
نمايه 6 - مساحت و زيربناي زمين و ساختمان ها............................................................................................... 7
نمايه 7 - اقلام مرتبط با پروژه ها........................................................................................................................ 8
نمايه 8 - ظرفيت توليد ........................................................................................................................................ 9
نمايه 9 - منابع تأمين مواد اوليه ....................................................................................................................... 10
نمايه 10 - مشخصات طرح هاي توسعه ............................................................................................................ 11
نمايه 11 - ميزان توليد ...................................................................................................................................... 12
نمايه 12 - عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده توليد ................................................................................... 12
نمايه 13 - تركيب مواد اوليه در هر تن محصول ............................................................................................. 12
نمايه 14 - تغييرات نرخ خريد مواد اوليه ........................................................................................................... 13
نمايه 15 - فروش محصولات - مقدار و مبلغ ................................................................................................... 13
نمايه 16 - اطلاعات فروش محصولات به اشخاص وابسته ............................................................................ 14
نمايه 17 - تغييرات نرخ فروش......................................................................................................................... 14
نمايه 18 - صورت سود و زيان ......................................................................................................................... 16
نمايه 19 - ترازنامه............................................................................................................................................ 18
نمايه 20 - تفكيك مانده بدهي سهامدار عمده ................................................................................................ 19
نمايه 21 - نسبت هاي مالي .............................................................................................................................. 21
نمايه 22 - پيش بيني سود هر سهم .................................................................................................................. 22

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

11

گوگل امروز

345

آنلاین ها

32297

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: