میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  رشته حقوق / متفرقه
تاریخ:  29 بهمن 1394
تعداد صفحه:   85
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


  با تبیین مفهوم تعزیر در لسان فقهاء و روایات، زمینه برای بررسی جواز کاربرد شیوه های مختلف در اعمال مجازات تعزیری در مورد مرتکبین مواد مخدر، هموار ﻣﻲگردد. هر چند موضوع تعزیر، عنوان خاصی را در بین مجازاتهای شرعی و در فقه جزائی به خود اختصاص داده است، اما کمتر بطور مستقل درباره آن بحث شده و تنها براخی از فقهای معاصر زوایای مجازات تعزیری را مورد بررسی قرار داده اند برنابراین لازم است ابتداء مفهوم، قلمرو و ابزار تعزیر و سپس جواز اعدام و حبس طولانی مدت مجرمان مذکور مورد بحث قرار گیرد.  
فهرست

 

مبحث اول: تعریف: قلمرو و شیوه های تعزیر 7

گفتار اول: تبیین مفاهیم 7

گفتار دوم: قلمرو مجازاتهای تعزیری 8

گفتار سوم: ابزار و شیوه های تعزیر 12

همسانی با مفهوم لغوی 13

اطلاق روایات 13

3-1 موافق بودن انحصار تعزیر در تازیانه با قاعده عدم سلطنت. 16

فتاوی فقهاء در مورد تعزیر 19

تناسب اهداف تعزیر با تنوع ابزار و شیوه ها. 20

مبحث دوم: بررسی کیفر اعدام و حبس طولانی مدت در مورد مرتکبین جرائم مواد مخدر 21

گفتار اول: قتل تعزیری 22

گفتار دوم: بررسی مشروعیت حبس های تعزیری طولانی مدت. 26

بخش دوم: 28

تحلیل کیفر اعدام و حبسهای طولانی مدت بر مبنای احکام حکومتی 28

فصل اول: مفهوم احکام حکومتی 29

مبحث اول: مفهوم حکم 29

گفتار اول: اقسام حکم 29

الف- احکام اولیه 30

ب- احکام ثانویه 30

ج- احکام حکومتی 31

گفتار دوم: ویژگی های احکام حکومتی 31

گفتار سوم: تمایز بین احکام اولیه و احکام حکومتی 32

گفتار چهارم: تمایز بین احکام ثانویه و حکومتی 32

ب- احکام حکومتی در سنت 34

مبحث دوم: مبانی فقهی احکام حکومتی و مسائل آن 35

گفتار دوم: ضوابط احکام حکومتی 38

فصل دوم: قلمرو احکام حکومتی و شمول آن بر اعدام و حبس طولانی مدت 40

مبحث اول: محدوده تشریع احکام ولائی 40

امام خمینی(ره) در این باره می فرماید 41

الف- اولیه بودن احکام حکومتی 42

ب- ثانویه بودن احکام حکومتی 42

نتیجه گیری 43

گفتار اول: جواز اعدام و حبس مرتکبین قاچاق مواد مخدر 45

گفتار دوم: تاریخچه سیر قانونگذاری در جرایم مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن 52

الف: سیر قانونگذاری در جرائم مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی 52

ب: تبیین چگونگی وضع مجازات اعدام درباره جرایم مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی 56

گفتار سوم: بررسی تحولات تقنینی کیفر اعدام درباره جرایم مواد مخدر پس از انقلاب اسلامی 63

الف : بررسی لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی مصوب خرداد 1359 63

ب: بررسی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1367 و لایحه تشدید آن در سال 1376 که در سال 89 اصلاح شد و در 14/10/89 قابل اجرا گردید 64

ج: نقد اجمالی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در توجیه اعدام در جرایم مواد مخدر از نظر فقه اسلامی 67

گفتار چهارم : ارزیابی کیفر اعدام از دیدگاه بعضی مکاتب با توجه به اسناد کنوانسیونها 72

الف : جایگاه مجازات اعدام در میان سایر مجازاتها و سیر تاریخی آن 72

ب: کنوانسیون های 1961 و 1971 و 1988 73

ج: اهداف و قواعد کلی 74

د: جایگاه مقررات کیفری 74

مبحث دوم: مطالب تطبیقی 76

گفتار اول: بررسی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در چند کشور آسیائی و اروپائی 76

الف- پاکستان 76

ب- سوریه 76

ج- ترکیه 76

ج- آلمان 77

گفتار دوم - نتیجه گیری 77

منابع 79

مبحث اول: تعریف: قلمرو و شیوه های تعزیر 80

گفتار اول: تبیین مفاهیم 80

گفتار دوم: قلمرو مجازاتهای تعزیری 80

گفتار سوم: ابزار و شیوه های تعزیر 80

همسانی با مفهوم لغوی 80

اطلاق روایات 80

3-1 موافق بودن انحصار تعزیر در تازیانه با قاعده عدم سلطنت. 80

فتاوی فقهاء در مورد تعزیر 80

تناسب اهداف تعزیر با تنوع ابزار و شیوه ها. 80

مبحث دوم: بررسی کیفر اعدام و حبس طولانی مدت در مورد مرتکبین جرائم مواد مخدر 80

گفتار اول: قتل تعزیری 80

گفتار دوم: بررسی مشروعیت حبس های تعزیری طولانی مدت. 80

فصل اول: مفهوم احکام حکومتی 80

مبحث اول: مفهوم حکم 80

گفتار اول: اقسام حکم 80

الف- احکام اولیه 80

ب- احکام ثانویه 81

ج- احکام حکومتی 81

گفتار دوم: ویژگی های احکام حکومتی 81

گفتار سوم: تمایز بین احکام اولیه و احکام حکومتی 81

گفتار چهارم: تمایز بین احکام ثانویه و حکومتی 81

ب- احکام حکومتی در سنت 81

مبحث دوم: مبانی فقهی احکام حکومتی و مسائل آن 81

گفتار دوم: ضوابط احکام حکومتی 81

فصل دوم: قلمرو احکام حکومتی و شمول آن بر اعدام و حبس طولانی مدت 81

مبحث اول: محدوده تشریع احکام ولائی 81

امام خمینی(ره) در این باره می فرماید 81

ب- ثانویه بودن احکام حکومتی 81

نتیجه گیری 81

گفتار اول: جواز اعدام و حبس مرتکبین قاچاق مواد مخدر 81

گفتار دوم: تاریخچه سیر قانونگذاری در جرایم مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن 81

الف: سیر قانونگذاری در جرائم مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی 81

ب: تبیین چگونگی وضع مجازات اعدام درباره جرایم مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی 82

گفتار سوم: بررسی تحولات تقنینی کیفر اعدام درباره جرایم مواد مخدر پس از انقلاب اسلامی 82

الف : بررسی لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی مصوب خرداد 1359 82

ب: بررسی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1367 و لایحه تشدید آن در سال 1376 که در سال 89 اصلاح شد و در 14/10/89 قابل اجرا گردید 82

ج: نقد اجمالی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در توجیه اعدام در جرایم مواد مخدر از نظر فقه اسلامی 82

گفتار چهارم : ارزیابی کیفر اعدام از دیدگاه بعضی مکاتب با توجه به اسناد کنوانسیونها 82

الف : جایگاه مجازات اعدام در میان سایر مجازاتها و سیر تاریخی آن 82

ب: کنوانسیون های 1961 و 1971 و 1988 82

ج: اهداف و قواعد کلی 82

د: جایگاه مقررات کیفری 82

مبحث دوم: مطالب تطبیقی 82

گفتار اول: بررسی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در چند کشور آسیائی و اروپائی 83

الف- پاکستان 83

ب- سوریه 83

ج- ترکیه 83

ج- آلمان 83

گفتار دوم - نتیجه گیری 83

منابع 83

الف- اولیه بودن احکام حکومتی 83


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

78

گوگل امروز

296

آنلاین ها

13750

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

42819

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: