امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : azhdari
 • دسته بندی : عمومی / کارورزی
 • تاریخ : 13 بهمن 1394
  137 صفحه
  قالب بندی : docx
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : تحقیق کارآفرینی

  ‎ قالب بندی : docx

  قیمت : 5000

  مقدّمه مفهوم كارآفريني تحت الشعاع مسائل جامعه قرارگرفته وبه محيط‌هاي كسب وكار هنوز وارد نشده است،دراكثر كشورهاي توسعه يافته،مفهوم كارآفريني درسطح اقتصادي جاافتاده به طوري كه جوانان ميتوانند خود رابه يك قهرمان تجاري تبديل كنند0ولي دركشورما كارآفريني اقتصادي بيشتر اشتباهاً بچاي ايجاد شغل بكار برده ميشود0كارآفريني ازديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرارگرفته به طوري كه پيتردراكر،مك كله لند،توماس بگلي،ديويد بويد نظرات متفاوت وگوناگون درخصوص مفهوم كارآفريني ارائه داده اند0 دانشمندان ومحققان علوم مختلف اقتصادي،اجتماعي،روانشناسي ومديريت كه درمورد كارآفريني مطالعه ونظراتي ارائه كرده اند تعاريف مختلفي ازكارآفريني مطرح نموده اند كه تفاوتهاي گاه متناقضي دارند0تعريفي ازكارآفريني كه تقريباً شامل همۀ تعريفهاي ارائه شده ازآنان باشد عبارتست از «كارآفريني فرايندي است كه فرد كارآفرين باايده‌هاي نو وخلاق وشناسايي فرصتهاي جديد وبابسيج منابع،مبادرت به انجام كسب وكارو شركتهاي نو،سازمانهاي جديد ونوآورو رشد يابنده نموده كه همراه باپذيرش مخاطره وريسك است ومنجر به معرفي محصول ويا خدمت جديدي به جامعه مي گردد0» درتعريف فوق به يك سري ازويژگيهاي رواني وشخصيتي افراد كارآفرين اشاره شده است مانند:خلاقيت،نوآوري و000 0 روانشناسان بسياري به بررسي ويژگيهاي كارآفرين پرداخته وهريك به مجموعه اي ازخصوصيات آنان اشاره داشته اند كه دراين مطلب سعي برآنست كه بارزترين ويژگيهاي كارآفرينان كه دراكثر نظريات روانشناسان به آنها اشاره شده است،هم درسطح فردي وهم درسطح سازماني پرداخته شود0 همچنين راههاي تقويت اين ويژگيها درافراد بيان شده است0 ازآن جايي كه تأثيرمحيط پيرامو رانمي توان درهيچ يك ازفعاليتهاي بشر انكاركرد درفصل اول بعد از بيان تاريخچه وتعاريف كارآفريني به عوامل مؤثردركارآفريني همانند نقش دولتها ونقش خانواده نيز اشاره شده است0درفصلها ي دوم تاهفتم به بررسي ويژگيهاي كارآفرينان پرداخته شده است در قسمت «سخن اخر»به يك جمع بندي از مطالب[وهمچنين شامل نتايج گرد آوردنده حول موضوع كارآفريني وروانشناسي ميباشد0‍]پرداخته شده است.   

  فهرست مطالب

   

  مقدّمه. 1

  فصل اول: کلیات 3

  تاريخچه ي كارآفريني: 4

  سابقۀ كارآفريني درايران: 5

  تعاريف ومفهوم كارآفريني: 6

  نقش دولت درتوسعۀ كارآفريني: 7

  علل اهميت كارآفريني: 9

  كار گروهي شروع كارآفريني: 10

  كارآفريني اجتماعي.. 11

  مفهوم‌ و معناي‌ كارآفرينان‌ اجتماعي.. 12

  عناصر كارآفريني‌ اجتماعي‌.. 14

  مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده: 17

  كارآفريني و ايجاداشتغال.. 19

  گامهاي حمايتي.. 21

  کارآفرينی در اسلام. 23

  فصل دوم: خلاقیت و نوآوری 27

  مفهوم و جايگاه خلاقيت و نوآوري... 28

  تفاوت خلاقيت و نوآوري... 29

  فرآيند خلاقيت و نوآوري... 31

  تكنيك‌هاي خلاقيت و نوآوري... 32

  شرايط ايجاد خلاقيت و نوآوري... 33

  ويژگيهاي افراد خلاق و نوآور 34

  ويژگي سازمانهاي خلاق و نوآور 35

  کارآفريني خلاق.. 36

  تعريف خلاقيت کارآفرينانه. 37

  انگيزه براي خلاقيت... 38

  موانع خلاقيت: 41

  موانع محيطي خلاقيت: 42

  موانع سازماني خلاقيت: 42

  موانع فرهنگي خلاقيت: 43

  موانع فردي: 44

  اصول نواوري... 45

  آنچه بايد انجام دهيم. 45

  آنچه نبايد انجام دهيم. 46

  سه شرط.. 47

  منابع نوآوري... 47

  ناسازگاريها 50

  نيازهاي فرآيندي... 51

  تغييرات صنعت و بازار 52

  تغيير ويژگيهاي جمعيت... 53

  10عامل مهم شكست نوآوري... 55

  DNA نوآوري... 59

  اقدامات عملي براي سلامت سيستم نوآوري... 65

  فصل سوّم: میل به موفقیت و پیشرفت 67

  ميل به موفقيت و پيشرفت (توفيق طلبي) 68

  گام‌هاي مؤثردستيابي به موفقيت: 68

  گام نخست :قدرشناسي.. 68

  گام دوم: آگاهي.. 69

  گام سوم: پيشرفت... 70

  گام چهارم: به دنبال واقعيات زندگي باشيد: 71

  گام پنجم: تصوركردن.. 71

  گام ششم: هدفمندي... 72

  گام هفتم: ديگران رابراي موفقيتي كه بدست آورده ايد سهيم كنيد0. 72

  10سوء تعبيرازموفقيت: 73

  ضرورت دست یافتن به موفقیت... 75

  فصل چهارم :دسترسی به منابع مالی 81

  دسترسي به منابع مالي: 82

  منابع تامين مالي کارآفرينان.. 82

  1- منابع خصوصي تامين مالي: 83

  2 - منابع تامين مالي از طريق بدهي (استقراض) 84

  3 - منابع تامين مالي از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام ) 90

  4 - منابع داخلي تامين مالي.. 94

  فصل پنجم: ریسک پذیری 98

  ريسك پذيري... 99

  سوانح و ريسك‌هاي وابسته به آن براي يك سازمان: 100

  ريسك‌هاي واقعي و ريسكهاي تجاري: 100

  ريسكهاي وابسته و ريسكهاي ناوابسته: 101

  ريسك‌هاي استراتژيك: 101

  چارچوب مديريت ريسك: 103

  يك استراتژي جامع. 104

  فصل ششم:خوش بینی 106

  خوش بيني (ديدگاه و نگرش مثبت) 107

  دليل علمي خوش بيني: 107

  تفسيرخوش بينان ازاتفاقات بد: 107

  قدرت چشمانداز مثبت: 108

  آموختن بهره گيري ازگرفتاري: 109

  اميدواري راعادت خود ساختن: 109

  چگونه ميتوان به طورسنجيده اميد راپرورش داد: 109

  فصل هفتم: سایر ویژگیها. 111

  قدرت تحمل ابهام: 112

  ارتباط ريسك پذيري و قدرت تحمل ابهام: 112

  كانون كنترل : 113

  پشتكار 114

  صبر و شكيبايي.. 114

  استقلال طلبي.. 115

  هدفمندي... 115

  توانايي ايجاد ارتباط: 116

  پیشرفت در رقابت و حرفه تان شامل 6 مرحله اساسی می‌باشد: 116

  اعتماد به نفس.... 120

  احساس مسئوليت: 122

  سخن آخر : 124

  تحول فرهنگي : 124

  فرهنگ كارآفريني از بعد فردي : 125

  ويژگيهاي سازمانهاي كارآفرين.. 126

  تحول اجتماعي: 126

  تحول اقتصادي : 127

  چگونه ديدگاهتان را تغيير دهيد : 127

  زندگی کارآفرينانه. 128

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات