میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق
شرح مختصر: بعضي از ورزشکاران در سطوح رقابتي ممکن است براي دستيابي به سطوح بالاي عملکردي، تمرينات بيش از حدي انجام دهند. در چنين حالتهايي ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بيشتر عملکرد به استفاده از موادي که براي افزايش توان جسماني ، نيروي رواني يا تحريک مکانيکي طراحي شده اند متوسل شوند. در سالهاي اخير صدها مکمل غذائي مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر اين محصولات مانند نوشيدنيهاي ورزشي و پودرهاي آمينو اسيد و پروتئيني به منظور دسترسي کافي به سوخت و مصرف بهينه آن قبل و يا در حين تمرين، افزايش بازسازي انرژي بعد از تمرين، افزايش تحمل فشار تمرين يا بازگشت به حالت اوليه موثر بعد از تمرين طراحي شده اند. رايج ترين مکمل غذائي که در بازار براي ورزشکاران به عنوان ماده اي نيروزا به وفور به فروش مي رسد کراتين[1]مي باشد(56). کراتين يا اسيد متيل گوانيدين استيک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کليه ساخته مي شود و همچنين مي تواند از طريق تغذيه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتين در سارکوپلاسم به فسفوکراتين (PCr)[2]فسفريله مي شود و يک سوم باقيمانده کراتين آزاد عضلات اسکلتي در حال استراحت را تشکيل مي دهند(43،33) . مطالعات قديمي وجديد فراواني ارتباط اين ماده را با تمرين و عملکرد ورزشي تصديق کرده اند(56). از سال 1990 به بعد تحقيقات گسترده اي تأثيرات مصرف خوراکي مکمل هاي کراتين را در مقادير و مدتهاي مختلف مورد ارزيابي قرار دادند . رايج ترين و در دسترس ترين نوع کراتين، کراتين مونو هيدرات مي باشد که دراغلب مطالعات تحقيقي از آن استفاده شده است(56). کراتين مونو هيدرات يک پودر سفيد، بي مزه و بي بو و تا اندازه اي قابل حل در آب مي باشد که در آزمايشگاهها ساخته مي شود(33). در سال 1992 نشان داده شده که خوردن يک دوز 5 گرمي کراتين مونو هيدرات، غلظت کراتين خون را به اندازه قابل توجهي افزايش مي دهد که حدوداً يک ساعت بعد از خوردن به اوج خود مي رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اوليه خود بر مي گردد. در اين پژوهش براي حفظ ميزان افزايش يافته کراتين در خون در طول روز ، توصيه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتين ، هر دو ساعت يک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. اين مقدار مصرف کراتين اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزايش معني داري در کل محتواي کراتين عضلات مي شود(41). مطالعات ديگري نيز افزايش ذخائر کراتين بدن بعد از مصرف همين مقدار مکمل کراتين را تاييد کرده اند(48،37). گزارش شده است افزايش کل کراتين عضله 10 تا 37% مي باشد . بيشترين بارگيري کراتين در دو روز اول اتفاق مي افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتين در روز، از کراتين اشباع مي شوند و به حداکثر ميزان خود که 155 تا 160 ميلي مول در هر ليتر عضله خشک مي باشد، مي رسد(33).  

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : طرح تحقيق........................................................................................................................

1

1-1. مقدمه.....................................................................................................................................................

2

1-2. بيان مساله.............................................................................................................................................

4

1-3. ضرورت و اهميت تحقيق....................................................................................................................

7

1-4. اهداف تحقيق........................................................................................................................................

10

1-5. متغيرهاي تحقيق.................................................................................................................................

11

1-6. فرضيات تحقيق....................................................................................................................................

11

1-7. محدوديتهاي تحقيق...........................................................................................................................

12

1-8. تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق.................................................................................................

13

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق.........................................................................................

15

2-1. مقدمه.....................................................................................................................................................

16

2-2. مباني نظري تحقيق.............................................................................................................................

16

2-2-1. کراتين.........................................................................................................................................

16

2-2-1-1. تاريخچه کراتين................................................................................................................

16

2- 2-1-2. منابع کراتين....................................................................................................................

17

2-2-1-3. سنتز دروني و مکانيزم کراتين.......................................................................................

18

2-2-1-4. نقش کراتين در بدن........................................................................................................

21

2-2-1-5. عوارض جانبي...................................................................................................................

23

2-2-2. آمونیاک .......................................................................................................................................

25

25

2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی........................................................................

25

2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش..................................................................................

26

2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین..........................................................................................

27

2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی.....................................................................................

29

2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی..................................................................................................

32

2-2-2-6. سازگاري آثار مرکزی و محیطی آمونیاک.....................................................................

32

2-2-2-6-1. خستگی مرکزی.............................................................................................................

35

2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی..........................................................................................................

40

2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده.....................................

44

2-2-3. سيستم غالب توليد انرژي در تکواندو و تأثير کراتين بر آن..........................................

47

2-2-4. وزن..........................................................................................................................................

48

2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن..........................................................................................................

50

2-2-5. وزن بدون چربي ....................................................................................................................

52

2-2-6. چربي و مهارتهاي ورزشي.......................................................................................................

53

2-2-7. سرعت.....................................................................................................................................

55

2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهاي آن............................................................................................

56

2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت.....................................................................................................

58

2-2-8. چابکي.....................................................................................................................................

59

2-2-8-1. آزمون هاي چابکي...........................................................................................................

60

2-3. تحقيقات انجام شده در زمينه مکمل هاي کراتين......................................................................

60

2-3-1. تحقيقات داخلي.....................................................................................................................

61

2-3-2. تحقيقات خارجي.....................................................................................................................

61

2-3-2-1. مکمل سازي کوتاه مدت..............................................................................................

63

2-3-2-2. مکمل سازي کراتين و قدرت.........................................................................................

66

2-3-2-3. مکمل سازي کراتين و سرعت.......................................................................................

69

2-3-2-4. مکمل سازي کراتين و توان...........................................................................................

74

2-3-2-5. مکمل سازي کراتين و چابکي.......................................................................................

76

2-3-2-6. مکمل سازي کراتين و ترکيب بدني.............................................................................

80

2-3-2-7. مکمل سازي کراتين و آمونیاک......................................................................................

84

فصل سوم : روش شناسي تحقيق......................................................................................................

85

3-1. مقدمه...................................................................................................................................................

85

3-2. روش تحقيق.......................................................................................................................................

85

3-3. مشخصات آزمودنيها............................................................................................................................

86

3-4. مکمل سازي آزمودنيها................................................................................................

87

3-5. تمرينات ورزشي آزمودنيها................................................................................................................

88

3-6. متغير هاي تحقيق...............................................................................................................................

88

3- 7. ابزار هاي اندازه گيري.......................................................................................................................

89

3-8. روشهاي اندازه گيري متغيرها..........................................................................................................

89

3-8-1. قد..................................................................................................................................................

89

3-8-2. خونگيري.....................................................................................................................................

90

3-8-2-1. تحليل نمونه هاي خوني.................................................................................................

90

3-8-3. ترکيبات بدن.............................................................................................................................

90

3-8-4. آزمون 40 يارد سرعت............................................................................................................

91

3-8-5. آزمون چابکي ايلينويز..............................................................................................................

92

3-9. روشهاي آماري تحليل داده ها.........................................................................................................

93

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها...............................................................................................

94

4-1- مقدمه...................................................................................................................................................

94

4-2. تجزيه و تحليل توصيفي يافته ها.....................................................................................................

95

4-2-1. آمونیاک.......................................................................................................................................

96

4-2-2. سرعت..........................................................................................................................................

97

4-2-3. چابکي...........................................................................................................................................

98

4-2-4. وزن بدن......................................................................................................................................

99

4-2-5. توده بدون چربي.......................................................................................................................

100

4-2-6. مايعات بدن.................................................................................................................................

101

4-2-7. کراتينين......................................................................................................................................

102

4-2-8. ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن......................................................................................

103

4-3. آزمون فرضيه هاي تحقيق................................................................................................................

103

4-3-1. فرضيه اول..................................................................................................................................

105

4-3-2. فرضيه دوم...................................................................................................................................

106

4-3-3. فرضيه سوم.................................................................................................................................

107

4-3-4. فرضيه چهارم.............................................................................................................................

108

4-3-5. فرضيه پنجم...............................................................................................................................

109

4-3-6. فرضيه ششم...............................................................................................................................

110

4-3-7. فرضيه هفتم...............................................................................................................................

111

4-3-8. فرضيه هشتم..............................................................................................................................

113

4-3-9. فرضيه نهم..................................................................................................................................

114

4-3-10. فرضيه دهم...............................................................................................................................

118

4-4. متغيرهاي وابسته به تحقيق..............................................................................................................

121

فصل پنجم : بحث ، بررسي و نتيجه گيري........................................................................................

122

5-1. مقدمه.....................................................................................................................................................

122

5-2. خلاصه تحقيق................................................................................................................................

124

5-3. بحث و بررسي..................................................................................................................................

129

5-4. نتيجه گيري.........................................................................................................................................

129

5-5. پيشنهادات............................................................................................................................................

131

منابع..................................................................................................................................................................

پيوستها

142

پيوست 1. فرم يادداشت تغذيه و تمرين آزمودنيها.................................................................................

143

پيوست 2. مواردي که در طول تحقيق بايد توسط آزمودنيها رعايت شوند.......................................

144

پيوست 3. نمونه فرم دستگاه تجزيه و تحليل ترکيب بدن ..................................................................

 


 

فهرست جدولها

صفحه

عنوان

45

جدول2-1 ظرفيت و توان بيشينه سه دستگاه انرژي............................................................................

53

جدول2-2. حداقل درصد چربي بدن براي مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد ........

86

جدول 3-1 . شاخصهاي آماري سن، قد و وزن و سابقه تمريني آزمودنيها......................................

95

جدول 4-1. شاخصهاي آماري مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتين و دارونما ............................

96

جدول 4-2. شاخصهاي آماري مربوط به سرعت گروه کراتين و دارونما در پيش و پس آزمون..

97

جدول 4-3. شاخصهاي آماري مربوط به چابکي گروه کراتين و دارونما در پيش و پس آزمون..

98

جدول 4-4. شاخصهاي آماري مربوط به وزن گروه کراتين و دارونما ..............................................

99

جدول 4-5. شاخصهاي آماري مربوط به توده بدون چربي گروه کراتين و دارونما ........................

100

جدول 4-6. شاخصهاي آماري مربوط به کل مايعات بدن گروه کراتين و دارونما .........................

101

جدول 4-7. شاخصهاي آماري مربوط به کراتينين گروه کراتين و دارونما در پيش آزمون..........

102

جدول 4-8. شاخصهاي آماري مربوط به ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن گروه .....................

104

جدول 4-9. مقايسه ميانگين آمونیاک در پيش و پس آزمون گروه کراتين..................................

جدول 4-10. مقايسه ميانگين سرعت در پيش و پس آزمون گروه کراتين....................................

105

جدول 4-11. مقايسه ميانگين چابکي در پيش و پس آزمون گروه کراتين....................................

106

جدول 4-12. مقايسه ميانگين وزن در پيش و پس آزمون گروه کراتين.........................................

107

جدول 4-13. مقايسه ميانگين توده بدون چربي در پيش و پس آزمون گروه کراتين..................

108

جدول4-14. مقايسه ميانگين آمونیاک در دو گروه کراتين و دارونما.................................................

109

جدول4-15. مقايسه ميانگين سرعت در دو گروه کراتين و دارونما..................................................

110

جدول4-16. مقايسه ميانگين چابکي در دو گروه کراتين و دارونما..................................................

112

جدول4-17. مقايسه ميانگين وزن بر حسب کيلوگرم در دو گروه کراتين و دارونما....................

113

جدول4-18. مقايسه ميانگين توده بدون چربي در دو گروه کراتين و دارونما................................

115

جدول 4-19. خلاصه اي از تغييرات متغيرهاي تحقيق در گروه کراتين و دارونما........................

116

جدول 4-20. خلاصه اي از اختلاف تغييرات متغيرها در دو گروه کراتين و دارونما.....................

117

جدول 4-21. تغييرات متغيرهاي وابسته به تحقيق در گروه کراتين و دارونما..............................

118

جدول 4-22. اختلاف تغييرات متغيرهاي وابسته به تحقيق در دو گروه کراتين و دارونما...........

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکلها

 

عنوان

صفحه

شکل 2- 1. سنتز کراتين............................................................................................................................

21

شکل 3-1. مسير حرکت در تست چابکي ايلينويز...............................................................................

92

نمودار 4-1. تغييرات آمونیاک خون در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما..............

110

نمودار 4-2. تغييرات سرعت در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما...........................

111

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

6

گوگل امروز

89

آنلاین ها

1785

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: